Писма

Становище на УС на НСОПЛБ относно въвеждането на горна граница на ЗОЛ в пациентската листа на ОПЛ

02.09.2006

 

СТАНОВИЩЕ на УС и НС на НСОПЛБ относно идеята за въвеждане на горна граница на брой здравноосигурени лица в Пациентската листа на общопрактикуващите лекари.
 

Позиция на УС на НСОПЛБ относно 24-часовото обслужване на пациентите

02.09.2006

На УС и НС на НСОПЛБ във връзка с писмо от МЗ с Изх.№ 91-00-216/15.08.06 и проведена „дискусия по въпроси, свързани с оптимизиране взаимодействието между практиките за първична медицинска помощ и звената за спешна медицинска помощ”.
 

Писмо до Столичен Медицински холдинг за участие на ОПЛ в договарянето на условия за наем на кабинетите в столицата – 2006 г.

01.09.2006

Писмо до Столичен Медицински холдинг за участие на ОПЛ в договарянето на условия за наем на кабинетите в столицата – 2006 г. 
 

Писмо до БЛС с предложения за анекс към НРД 2006 г.

10.06.2006

Предложения за анекс на нрд 2006 по общата и специална част и приложенията.
 

Писмо до Директора на СЗОК относно „нарушения” на ОПЛ – 2006 г.

22.05.2006

Да ни бъде предоставена по възможност документацията по проведените проверки, за да може новосъздадената комисия по професионална етика на НСОПЛБ да разгледа случаите и да вземе отношение.
 

Позиция на УС на НСОПЛБ за профилактичния преглед

14.01.2006

По време на преговорите между БЛС и НЗОК по НРД 2006 бе прието, че цената на профилактичния преглед на лица над 18 г., провеждан от общопрактикуващите лекари е 4,15 лв., при обем на прегледа по НРД 2005.
 

Писмо до БЛС относно предложения за промени в приложенията на НРД 2006 г.

14.01.2006

На открито заседание на УС и КС на НСОПЛБ беше взето решение да се подкрепят предложенията на подкомисията на ПИМП, внесени в БЛС на 12.01.2006г – вх.№ 88. 
 

Предложения за промени в приложенията на НРД 2006 г .

14.01.2006

На открито заседание на УС и КС на НСОПЛБ беше взето решение да се подкрепят предложенията на подкомисията на ПИМП, внесени в БЛС на 12.01.2006г – вх.№ 88. 
 

Становище на д-р Л. Киров относно разликите между договорените и публикуваните текстове на НРД 2006 г.

08.01.2006

Становище за разликите в договорения между УС на БЛС и УС на НЗОК нрд 2006 и публикувания вариант на НРД 2006 в ДВ и произтичащите от това проблеми за ИМП в ПИМП от Д-р Л. Киров- съпредседател на комисия ПИМП.
 

Писмо до МЗ относно диалог за решение на проблемите на ОПЛ

06.01.2006

Като председател на НСОПЛБ изказвам благодарност от името на моите колеги за коректното отношение от Ваша страна, изразяващо се в започналите срещи и диалог с представители на БЛС и в частност ОПЛ във връзка с възникнали затруднения в практикуването на Общата медицина у нас, които се надяваме да продължат.