Нормативна уредба

Наредба за спортни дейности от 2005 г.

(.pdf, 271.12 KB)

Наредба за медицинската експертиза, приета с ПМС 120 от 23.06.2017 г.

(.pdf, 401.72 KB)

Наредба за медицинската експертиза, приета с ПМС 120 от 23.06.2017 г.

НРД 2017

(.pdf, 768.6 KB)

НАРЕДБА № 8 ОТ 3 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА

(.pdf, 2.73 MB)

Наредбата е в четивен вид.

НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

(.pdf, 201.52 KB)

НАРЕДБА-39-посл.изм-ДВ бр.2- 8.01.2016г

(.pdf, 1.08 MB)

Приложения-8_9_10_11_12_13_14_15-НАРЕДБА-39-посл.изм-ДВ бр.2- 8.01.2016г

(.pdf, 2.4 MB)

Наредба 11 от 09.12.2015 г.-основен и допълнителен пакет

(.pdf, 2.44 MB)

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ-изм. и доп. ДВ. бр.98 от 15 Декември 2015г

(.docx, 138.06 KB)

НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,Обн. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 27 Октомври 2015г.

(.pdf, 359.46 KB)

НАРЕДБА No 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения; обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.

(.pdf, 312.28 KB)

Наредба №40 на МЗ - изм. и доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.

(.pdf, 161.31 KB)

НАРЕДБА № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

(.pdf, 251.86 KB)

Наредба 4 за предписването и отпускането на лекарствени продукти (последно изменение 18.11.2014 г.)

(.pdf, 237.04 KB)

Наредба № 15 за имунизациите в РБългария (последно изменение 07.11.2014 г.)

(.pdf, 283.31 KB)