НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ

Принципи на организацията:

„От общопрактикуващите лекари за

общопрактикуващите лекари,

при спазване основните принципи на работа -

обоснована критика, ясни решения и

ясна визия в перспектива.

Уравновесени, диалогични,

конструктивни, последователни”

 

 

           

НАЧАЛОТО

 

Като напълно естествен процес в новите условия след старта на реформата в системата на здравеопазване, изникна и нуждата от създаването на организация, която да представлява общопрактикуващите лекари (ОПЛ). На 17 декември 2000 г. в град Хисар група ентусиасти от различни региони на България, учредихме Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. С приемането на Устав и избирането на ръководни органи започна  дейността по разпространяване и отстояване идеите на сдружението. Това е единственото легитимно сдружение, представляващо интересите на общопрактикуващите лекари в национален мащаб. НСОПЛБ е неправителствена, доброволна, независима и неполитическа организация създадена на тясно професионален принцип.  НСОПЛБ има представителни местни структури в 28 области на територията на България. В сдружението членуват доброволно над три хиляди общопрактикуващи лекари. Нашата организация е пълноправен член и съучредител на Асоциацията на лекарите по Обща/Семейна медицина от Югоизточна Европа.

 

НСОПЛБ е създадена с основна цел насочена към защита правата, социалните и икономическите интереси на общопрактикуващите лекари, за издигане престижа на специалността и предоставянето на по-добри услуги на пациентите.

 

Налице е добре работеща структура за приемане на предложенията, проблемите и идеите, които постъпват от колегите - от хоризонталните регионални нива и тяхното придвижване по вертикала. За по-бързо взаимодействие е въведен ред за електронно обсъжзане между членовете на УС и НС, автоматизирана мейлинг-листа и групови мобилни телефони. Тази структура осигурява бързо и точно взаимодействие между отделните нива в организацията, което води до бързо обсъждане и вземане на решения.

 

Подробности на www.nsoplb.com в „За нас”.

 

 

КОИ СМЕ НИЕ СЕГА?

 

Диалогични, уравновесени, конструктивни, делови, последователни, винаги адекватно реагиращи на промените.

 

Придържаме се към принципите, които спазват организациите с идеална цел, предлагайки някакъв вид обществени услуги чрез програми и тактики според съответната област, в която работят - всичко това съобразно с целевите публики. В този смисъл, действията и целите на НСОПЛБ са разностранни, нямат чисто синдикални интереси, нито са ограничени само в страната.

 

В настоящия момент НСОПЛБ е добре позиционирана организация с голяма членска маса (над 3000 души), което ни позволява да участваме активно в процесите на взимане на решения на национално ниво. Периода на изграждане на организацията и нейното утвърждаване като представител на съсловието вече е преминал.

 

 

КАКВО ПОСТИГНАМЕ?

 

Чрез активно участие в изготвяне на различни наредби, закони, преговори по НРД успяхме да променим значително в положителна посока и финансирането и организацията на работа за ОПЛ. Представтели на екипа на НСОПЛБ участват в много и разбични по тематика работни групи в МЗ, Парламент, свързани с пациентски организации и др. Преоблдаваща част от свързаните с тази ни дейност документи могат да се открият на www.nsoplb.com в „Позиция”, „Обща медицина”, „Форум”.

 

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

 

НСОПЛБ е основен организатор на продължаващото медицинско обучение за ОПЛ.

 

Ежегодно се провеждат научно-практически конференции в различни области на страната, организирани под егидата на централата на НСОПЛБ или по инициатива на регионалните ни сдружения. Ежегодно организираме Национална научно-практическа конференция, а през период от три години Конгрес по Обща медицина.

 

Предстои Четвърти конгрес по обща медицина с международно участие през ноември, 2014 г в гр. Пловдив. През 2010 г. бе проведен Юбилеен конгрес, на който отбелязахме 10 годишнината на НСОПЛБ. Членове на НСОПЛБ редовно участват в международни конгреси и конференции.  

 

Вече имаме издадени 9 Ръководства за поведение на ОПЛ - при различни заболявания и състояния- температурни състояния в детската възраст, хипертония, диабет тип 2 и др. През 2014 се предвижда да бъдат преиздадени и осъвременени още две ръководства(артериална хипертония и дислипидемии), както и да бъде изготвено и представено на IV конгрес по Обща медицина през ноември в Пловдив десетото, ново „Ръководство за поведение на ОПЛ при антибактериално лечение”. НСОПЛБ е издател и на „Въведение в Общата медицинска практика”, учебник, „Червено око”, учебник и др. Проведени са и няколко големи епидемиологични проучвания, свързани с ХОББ, Астма, Хиперплазия на простата., както и обучителни програми за пациенти: ССЗ, Остеопороза и др.

 

Медицинските стандарти по Обща медицина са подготвени от екип на НСОПЛБ. Ние инициирахме и въведохме електонния подпис сред ОПЛ, както и изготвихме Правила за добра медицинска ппрактика за ОПЛ.  

 

Подбробности на www.nsoplb.com в „Събития”.

 

 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

НСОПЛБ има активно развити връзки с обществеността, работи по популяризиране на същността на услугите които се предлагат от ОПЛ, осъществява контакти с институциите, които имат отношение към здравеопазването като изисква да се разработват, прилагат и развиват политики и практики в интерес на пациентите и лекарите, при спазване на добри практики и норми на световни стандарти.

 

Общопрактикуващите лекари са лекарите на “първия контакт”- организатори и координатори на цялата система на здравеопазване, уравновесени, конструктивни, делови и винаги адекватно реагиращи на промените. Пред нас предстоят още амбициозни задачи и ние сме сигурни, че ще успеем:

 

  • Да направим общата медицина по-атрактивна, като професионална кариера.

 

  • Да утвърдим в академичните кръгове уважението за специалността обща медицина и обединим академизма с практиката.

 

  • Да осигурим разбиране и подкрепа в българската и международна общественост.