На 15.06.2013 г. в Трявна се проведе редовното Общо събрание на НСОПЛБ. Събранието започна в обявения час  с  необходимия кворум.

 

Управителният съвет представи Доклад за дейността на УС за периода 2009-2013 г. В Доклада са включени основните направления на дейността на ръководството на НСОПЛБ - постиженията в промените в правилата на работа и заплащане на ОПЛ (НРД, неблагоприятни практики, реулативни стандарти); дейността във връзка с нормативните промени, касаещи ОПЛ (закони, наредби, НРД); взаимодействието с институции (МЗ, Парламент, Президентство, БЛС), професионални организации на лекари, пациентски организации; разпространението на информация сред обществеността и сред общопрактикуващите лекари; организационен живот - взаимодействие с регионалните сдружения на НСОПЛБ, дейност на Управителнния и Националния съвет, регистър на членовете на НСОПЛБ;  научна дейност и обучение (мероприятия по продължаващото медицинско обучение на ОПЛ, издаване на ръководства за поведение на ОПЛ при различни заболявания, организиране на конгреси и конференции, участие в международни научни прояви, извършване на клинични проучвания в Общата медицина и др.). Представен беше и Доклад на Контролната комисия.

 

Общото събрание избра новия екип на НСОПЛБ. След обсъждане бяха приети основни насоки, в които да се съсредоточи работата на новото ръководство през следващия мандат. Очаквайте подробности.

 

Ето и мненията на някои от делегатите за протичането на Общото събрание:

 

Д-р Данчо Поповски, делегат от Сдружението на ОПЛ в Плевен:

За първи път съм делегат на Общо събрание на НСОПЛБ. Събранието протече прозрачно и демократично. Дадена беше думата на всеки, изслушано беше мнението на всеки и беше взето предвид от новото ръководство. Докладът отразява точно извършената от ръководството дейност за изминалите 4 години. Всички ние получаваме периодично информация за това, но събрана накуп, дейността наистина е впечатляваща.

 

Д-р Иво Борисов Тодоров, делегат от Регионално сдружение на семейните лекари в Силистра:

Събранието протече много добре, Работната обстановка се характеризираше с търпимост, оперативност и липса на разводняване на темите. Докладът беше точен и изчерпателен. Направи ми впечатление огромният обем дейности, които са извършени през периода. По време на дискусията имаше много идеи от делегатите в залата, които бяха записани и взети пред вид от ръководството. Повечето от идеите бяха свързани с перспективите, с бъдещата ни работа и начина на решаване на проблемите ни.  Изборите минаха бързо, без загуба на време, резултатите се обявяваха веднага. Делегатите гласуваха доверие на голяма част от екипа на старото ръководство и пожелаха "На добър час!" и "Успехи!" на новоизбрания Управителен съвет, Контролна комисия и Комисия по професионална етика.