Закони

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ-изм. и доп. ДВ. бр.98 от 15 Декември 2015г

(.docx, 138.06 KB)

Закон за лечебните заведения (последно изменение 06.06.2014 г.)

(.pdf, 446.8 KB)

Закон за изменение и допълнение на ЗЛЗ - юни 2014 г.

(.pdf, 201.78 KB)

Закон за здравето (последно изменение 21.12.2012 г.)

(.pdf, 8.24 MB)

Закон за здравното осигуряване (последно изменение 21.12.2012 г.)

(.pdf, 6.2 MB)

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (последно изменение 21.12.2012 г)

(.pdf, 12.53 MB)

Закон за семейните помощи за деца (последно изменение 21.12.2012 г.)

(.pdf, 1.33 MB)

Закон за социалното подпомагане (последно изменение 21.12.12 г.)

(.pdf, 1.38 MB)

Закон за счетоводството (последно изменение 30.11.2012 г.)

(.pdf, 2.11 MB)

Закон за административните нарушения и наказания (последни изменения - 09.10.2012 г.)

(.pdf, 1.55 MB)

Закон за движението по пътищата (последно изменение 9.10.12 г.)

(.pdf, 9.01 MB)

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (последно изменение 30.11.12 г.)

(.pdf, 4.52 MB)

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (последно изменение 24.01.12 г.)

(.pdf, 2.14 MB)

Закон за корпоративното подоходно облагане (последно изменение 30.11.12 г.)

(.pdf, 8.14 MB)

Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (последно изменение 21.11.12 г.)

(.pdf, 4.27 MB)