Най-честите причини за интрацеребрална хеморагия

23.05.2014

По време на 66-та годишна среща на American Academy of Neurology, проведена от 26.04 до 03.05.2014 г. във Филаделфия, САЩ, James P. Klaas, MD, Instructor, Department of Neurology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, представи данни от извършеното от него епидемиологично проучване за най-честите причини за интрацеребрална хеморагия.

 

Артериалната хипертония традиционно се счита за най-големият рисков фактор за първични, нетравматични интрацеребрални хеморагии. С появата на нови антихипертензивни агенти и акцентирането върху добрия контрол на артериалното налягане се очакваше да намалее честотата на интрацеребралните хеморагии.

 

Въпреки това, скорошните епидемиологични проучвания за честотата на интрацеребралните хеморагии показват, че тя не се променя. Променя се демографията – увеличаване на заболеваемостта при възрастни (над 75 години) и съответно намаляване на честотата при по-младите. Увеличената честота при възрастните се свързва с хеморагии от церебрална амилоидна ангиопатия и увеличена употреба на антитромботични медикаменти.

 

Настоящото проучване е извършено въз основа на преглед на медицинските записи и изобразителните изследвания на пациенти с първичен, нетравматичен и неструктурен, интрацеребрален кръвоизлив, приети в института от 2009 до 2012 г.

 

При проучването е установено, че артериалната хипертония продължава да бъде водеща етиология за интрацеребралните кръвоизливи, независимо от възрастта на пациентите.

 

Проучването не е установило съществена разлика между честотата на интрацеребралните хеморагии от церебрална амилоидна ангиопатия и другите етиологии на интрацеребрален кръвоизлив при пациентите, приемащи антиагреганти и антикоагуланти.

 

Аспиринът е най-често използван антитромботичен агент при пациентите в това проучване. Повечето от пациентите в проучването са приемали антитромботично лечение (61.3 %). Не е установена сигнификантна разлика между приема на различни медикаменти и различните етиологии на интрацеребралната хеморагия.

 

Препоръките за клиничната практика, базирани на резултатите от проучването, са:

 

- хипертонията остава най-важният рисков фактор за интрацеребралните хеморагии и е задължително да се лекува при пациентите във всяка възраст;

 

 

- при възрастните хора е необходима внимателна преценка на съотношението полза/риск при употребата на антитромботични медикаменти с оглед потенциално повишения риск от интрацеребрална хеморагия.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад