Наредба за СУПТО

29.03.2019

В ДВ публикуваха Наредбата за СУПТО.

Ето текстовете, които ни касаят нас.

 

§ 21. В чл. 52а се правят следните изме­нения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Когато в търговски обект се използва софтуер за управление на продажби, чрез който се управляват продажби на стоки или услуги, заплащани напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса съгласно националните рамкови договори за медицински дейности и за дентални дейности или Индивидуалния договор за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в ху­манната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, сключен по реда на Закона за здравното осигуряване, и когато с този софтуер не се управляват други продажби, същият трябва да отговаря най-малко на изискванията по т. 1, 2, 4, 6 и 7 от приложение № 29.“

 

§ 22. В чл. 52в се правят следните изме­нения и допълнения:

1. В ал. 2 се правят следните допълнения:

а) в т. 2 накрая се добавя „в частта, свър­зана с функционалността за управление на продажбите и с реализацията на изискванията на приложение № 29“;

б) в т. 3 накрая се добавя: „когато инфор­мацията, съдържаща се в експортираните от изпълнимия файл таблици, представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 (ОВ, L119 от 4 май 2016 г.) или здравна информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето, при експорта тези данни не се извличат“;

 

Създава се ал. 4а:

„(4а) В случаите на ал. 3 и 4, когато про­мяната се отнася само до функционалност и структура на БД, свързани с изискванията за подаване на информация към НЗОК, де­кларация за тези промени, направени през календарната година, се подава еднократно до 28 февруари на следващата година.“

 

< Назад