Промените в Наредба №15

19.05.2017

Уважаеми колеги, 

В текста по-долу ще видите промени по Наредба 15, подготвени от д-р Георги Миндов, председател на ДСОПЛ.

 

1. Отпада проба Манту и реимунизация с БЦЖ на отрицателните за 17-годишните.

 

2. Препоръчителните имунизации и реимунизации се извършват срещу заплащане в / Националния имунизационен и консултативен център при Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)-отпада/, в имунизационните кабинети на РЗИ и в лечебни заведения.

 

3. Чл. 11. Лекарите, които прилагат биопродукти:
Ново: Запознават лицето и/или неговия законен представител с показанията, начина на приложение, противопоказанията, взаимодействието с други лекарствени продукти и очакваните нежелани лекарствени реакции на прилагания биопродукт;".


4. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г.) Отчитането се извършва всяко тримесечие, в срок до 5-о число на следващия месец, чрез представяне на сведение по образец (приложение № 7) и на електронен носител - за изтеклото тримесечие и с натрупване от началото на годината.

Ново :В ал. 2 думите "и на електронен носител" се заменят с "или изпращане по електронна поща".


5.Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 9.10.2012 г., доп., бр. 47 от 2013 г. , в сила от 28.05.2013 г.) Всеки медицински специалист, който установи нежелана реакция след ваксинация или взрив от нежелани реакции след ваксинация, е длъжен да уведоми РЗИ незабавно по телефона и писмено чрез попълване на "Съобщение
за проучване на нежелани реакции след ваксинация" по образец (приложение № 8).
Ново: В ал. 1 думите "уведоми РЗИ" се заменят с "ги съобщи по реда на чл. 184, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина".

Чл. 184. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) (1) Медицинските специалисти са длъжни да съобщават незабавно на притежателя на разрешението за употреба или на ИАЛ за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая. (2) Пациентите могат да съобщават нежелани лекарствени реакции по всяко време на медицинските специалисти или на ИАЛ. (3) В случаите по ал. 1 и 2, когато съобщението се отнася за биологичен лекарствен продукт, предписан, разпространен или продаван на територията на Република България, той трябва ясно да бъде идентифициран от съобщителя с търговското му име и партидния номер или тази информация да бъде предоставена при допълнителното проследяване.


6. Чл. 16. (1) Личният лекар:
Ежегодно, в седемдневен срок от началото на учебната година, изпраща /ново-предоставя/ на медицинските специалисти от училищните здравни кабинети талон с данни за имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година;


7. Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 9.10.2012 г., доп., бр. 47 от 2013 г. , в сила от 28.05.2013 г.) При лица, които не са имунизирани на посочената в имунизационния календар възраст, имунизациите се провеждат при първа възможност, независимо от възрастта в следната последователност:
.Ново: В чл. 18, ал. 1 думите "независимо от възрастта" се заменят със "съобразно възрастта и прилаганите към момента биопродукти".

 

< Назад