Нормативна уредба

Закон за корпоративното подоходно облагане (последно изменение 30.11.12 г.)

(.pdf, 8.14 MB)

Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (последно изменение 21.11.12 г.)

(.pdf, 4.27 MB)

Закон за отговорността на държавата и общитите за вреди (последно изменение 11.12.12)

(.pdf, 513.34 KB)

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност (последни изменения 26.10.2012 г.)

(.pdf, 1.3 MB)

Указания на НЗОК за предписване и отпускане на медикаменти за ветераните от войните - 1.2013

(.tif, 34.72 KB)

Указания на НЗОК за предписване и отпускане на медикаменти за ветераните от войните - 11.2012

(.jpg, 292.36 KB)

Отчитане на имунизациите за HPV

(.jpg, 490.5 KB)

Указание на НЗОК за предписване на медикаменти на ветераните

(.doc, 107.5 KB)

Наредба 18 от 2005 г. за акредитацията на лечебни заведения (последни изменения 27.07.2012 г.)

(.doc, 1.21 MB)

Закон за управление на отпадъците - публикуван 07.2012 г.

(.doc, 668.5 KB)

Наредба 10 за лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни (последно изменение 20.06.2012 г.)

(.pdf, 355.25 KB)

Списък на медикаментите, за които се допуска нарушаване на опаковката и изписване на бройки

(.pdf, 6.27 MB)

Наредба 5 от 6.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (последно изменение 16.05.2006 г.)

(.doc, 278 KB)

НРД 2012 г. (публикуван в ДВ бр. 3/10.1.2012)

(.doc, 428.5 KB)

ПМС 366 за методиките на остойностяване и заплащане на медицинската помощ (ДВ бр. 105/2011)

(.rtf, 2.26 MB)