Нормативна уредба

Протокол - приложение към Правилата - след промените

(.xls, 63 KB)

Правила за определяне на регулативните стандарти

(.doc, 110 KB)

Указания на НЗОК за предписване и отпускане на медикаменти за военоинвалидите и военопострадалите

(.pdf, 45.37 KB)

Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни

(.doc, 103.5 KB)

Приложения 3-8 към Решението на НС на НЗОК

(.pdf, 7.55 MB)

Решение на НС на НЗОК за работата през 2013 г

(.pdf, 1.68 MB)

Цени и обеми на медицинската помощ за 2013 година

(.doc, 917 KB)

Методика за заплащане на дейностите в извънболничната МП

(.pdf, 1.37 MB)

Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната МП

(.pdf, 543.57 KB)

Постановление № 353 от 27.12.12 г. за приемане на методики за остойностяване и заплащане на медицинската помощ

(.pdf, 236.74 KB)

Наредба 38 – заболявания за домашно лечение (последно изменение 15.12.12 г.)

(.pdf, 635.25 KB)

Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците

(.pdf, 811.96 KB)

Наредба 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците (последно изменение 20.3.2012)

(.pdf, 2.42 MB)

Наредба 3 от 05.02.2007 година за здравните изисквания към детските градини (последно изменение 06.11.2012 г.)

(.pdf, 582.22 KB)

Наредба № 3 за реда на предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните (последно изменение 8.01.2013 г.)

(.pdf, 761.62 KB)