Нормативна уредба

Наредба № 3 от 2005 година за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация (последно изменение 15.02.2011 г.)

(.pdf, 527.06 KB)

Наредба № 4 от 2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

(.pdf, 457.86 KB)

Наредба № 8 от 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт

(.pdf, 496.66 KB)

Наредба за командировките в страната (последно изменение 7.1.2011 г.)

(.pdf, 580.58 KB)

Закон за здравето (последно изменение 21.12.2012 г.)

(.pdf, 8.24 MB)

Закон за здравното осигуряване (последно изменение 21.12.2012 г.)

(.pdf, 6.2 MB)

Закон за бюджета на НЗОК за 2013 г.

(.pdf, 429.94 KB)

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (последно изменение 21.12.2012 г)

(.pdf, 12.53 MB)

Закон за семейните помощи за деца (последно изменение 21.12.2012 г.)

(.pdf, 1.33 MB)

Закон за социалното подпомагане (последно изменение 21.12.12 г.)

(.pdf, 1.38 MB)

Закон за счетоводството (последно изменение 30.11.2012 г.)

(.pdf, 2.11 MB)

Закон за административните нарушения и наказания (последни изменения - 09.10.2012 г.)

(.pdf, 1.55 MB)

Закон за движението по пътищата (последно изменение 9.10.12 г.)

(.pdf, 9.01 MB)

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (последно изменение 30.11.12 г.)

(.pdf, 4.52 MB)

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (последно изменение 24.01.12 г.)

(.pdf, 2.14 MB)