Акредитация на обучителни практики

ImportantАкредитирани практики по Обща медицина

10.07.2013

Списък с практиките, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти по Обща медицина.

ImportantАкредитация на обучителни практики

09.07.2011

Акредитацията на обучителните практики се извършва въз основа на Наредба 18 на МЗ. Заявлението, заедно с приложени към него Доклад за самооценка (на хартиен и електронен носител), Решение на Управителя на лечебното заведение, Информация по чл. 25 ал. 3 от Наредба 18 и платежно нареждане за платена такса към МЗ се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването.