Акредитация на обучителни практики

09.07.2011

Акредитацията на обучителните практики се извършва въз основа на Наредба 18 на МЗ. Заявлението, заедно с приложени към него Доклад за самооценка (на хартиен и електронен носител), Решение на Управителя на лечебното заведение, Информация по чл. 25 ал. 3 от Наредба 18 и платежно нареждане за платена такса към МЗ се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването.

Докладът за самооценка се подготвя от комисия по самооценяването, определена от лечебното заведение. Критериите и показателите за акредитация на първични практики са посочени в Приложение 12 на Наредба 18.

След получаването на документите в МЗ, Акредитационният съвет назначава експерт, който да се запознае на място с документите и условията за работа в практиката. Командировъчните разходи на експерта (пътни разходи и дневни за 1 ден без нощувка) са за сметка на лечебното заведение.

Експертът подготвя доклад за оценка на практиката, който представя и защитава пред Акредитационния съвет. Акредитационният съвет на закрито заседание присъжда оценка на акредитираната практика.

Съгласно Наредба 18 процедурата от подаването на документите в МЗ до получаването на Заповед за присъждане на акредитационна оценка продължава не повече от 90 дни.

 

Банкова сметка и адрес на МЗ: 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

СОФИЯ 1000  ПЛ.СВЕТА НЕДЕЛЯ № 5

БАНКОВА СМЕТКА

BG83 BNBG 9661 3000 1293 01

BIC-BNBGBGSD

БНБ

 

Наредба 18 за акредитацията на лечебните заведения

 

Тарифа на МЗ за таксите, които се събират по ЗЛЗ

(.doc, 55 KB)

< Назад