Анализи

Анализ на преговорите за НРД 2010

11.12.2009

 

Както стана известно, Ръководството на НЗОК обяви, че преговори по НРД и НРД 2010 няма да има.

Ще има Решение на УС на НЗОК 2010, в което не е обявено какви промени ще бъдат направени.

Приет бе на второ четене Закона за бюджета на НЗОК, като все още няма информация дали е взето под внимание предложението на екипа на НСОПЛБ да отпадне от параграф 9 на Преходни и заключителни разпоредби точката, която отменя ал. 5 на бл. 37 от ЗЗО и води до премахване на компенсиране на разликата в заплащаните от лицата над 60 и 63 г. потребителска такса.

Предложенията ни за промяна в условията на работа и начин на заплащане също са предоставени на НЗОК.

Индивидуалните договори трябва да бъдат приведени в съответствие с промените в нормативната уредба и условията на работа, за да се предотвратят волни тълкувания и нежелани действия спрямо ОПЛ.

Това е основанието УС на НСОПЛБ да препоръча на общопрактикуващите лека-ри да не приемат и подписват Индивидуални договори за ПИМП за 2010 г., докато бъдат обявени и обсъдени евентуални промени в условията на работа.

Становище на НСОПЛБ по законопроекта за ИД на ЗЗО - 15.10.2009 г.

15.10.2009

ЗИДЗЗО няма да доведе до „оптимизиране на нормативната уредба в областта на здравното осигуряване…  промени насочени към по-добро управление на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), постигане на стабилност в отношенията между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ, повишаване на събираемостта на здравноосигурителните вноски и намаляване броя на неосигурените”.

ImportantКонцепция на НСОПЛБ за преговорите по НРД 2010

10.07.2009

Анализ на политическата и икономическата реалност като среда за преговорния процес, разработка на варианти на поведение при различен бюджет за ПИМП (увеличен, непроменен, намален), основни искания за промени в правилата на работа на ОПЛ през 2010 година

Становище на НСОПЛБ относно проекта за Национална здравна ката

23.04.2009

Националната здравна карта (НЗК) е важен документ, който касае съдбата на цялата система на здравеопазване в България и ще повлияе върху здравето, живота и условията на труд, както на българските граждани, така и на цялото медицинско съсловие.

Експертен състав към НСОПЛБ изработи настоящото Становище, воден от убеждението, че с него ще бъдат запознати всички ангажирани с подготовката и утвърждаването на Националната здравна карта.