Новини

Информация относно препоръките при приложение на ваксини срещу COVID-19 при рискови групи пациенти

10.02.2021

Бихме искали да отбележим, че Кратката характеристика на продукта (KХП) Covid-19 Vaccine AstraZeneca съдържа наличната и одобрена от ЕМА информация по отношение на рискови групи пациенти, в съответствие с клиничните изпитвания в подкрепа на разрешението за употреба. AstraZeneca, в качеството си на ПРУ не би могъл да даде препоръка, която не е одобрена от EMA и не се ангажира с мнение относно хипотези, които не са били обект на одобрени клинични изпитвания.

Продуктова информация за COVID-19 Vaccine AstraZeneca инжекционна суспензия

03.02.2021

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

 

Електронен и пресклипинг

02.02.2021

Променят образците за протоколите за химиотерапия и хематологично лечение

МЗ предлага за обществено обсъждане изменения на образците на протоколите от клинична онкологична комисия по химиотерапия и за лекарствено лечение по хематология. Промените са в частта „Предиктивни, имунохистохимични и генетични маркери“  от протокола по химиотерапия и в частта „Предиктивен маркер“ в протокола по лекарствено хематологично лечение.

 

Какво трябва да знаете за спринцовки и/или игли с малък мъртъв обем (LDV)

28.01.2021

След разреждане флаконите с COMIRNATY съдържат шест дози ваксина по 0,3 ml. За да бъдат изтеглени шест дози от един флакон, трябва да се използват спринцовки и/или игли с малък мъртъв (неизползваем) обем. Комбинацията от спринцовка и игла с малък мъртъв обем трябва да има мъртъв обем, не по-голям от 35 микролитра (0,035 ml).

Писмо от МЗ относно процеса по издаване и изпълнение на електронна рецепта

15.01.2021

Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020 г., приложено Ви предоставям, за публикуване на официалните страници на Вашите администрации, писмо с пояснения относно процеса по издаване и изпълнение на електронна рецепта.

Национална скринингова кампания за пациенти, преболедували КОВИД

20.10.2020

Съобщение до пациентите и медицинската общност

 

Национална кампания за изследване и лечение на последиците при излекуваните от COVID-19

 

• При 71% от оздравелите се установява високочувствителен Тропонин T (hsTnT) над 3 pg/mL, което е маркер за увреда на сърдечния мускул.

 

• При прекаралите COVID-19 може да се наблюдава понижена левокамерна фракция на изтласкване и увеличен левокамерен обем. При 78% от тях се установяват ритъмнопроводни нарушения при провеждане на сърдечносъдово ядреномагнитно резонансно изследване.

Заповед № РД-02-117/06.10.2020 г. относно създаване на работна група за разработване на нова Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2021-2025 г.

12.10.2020

На основание чл. 25, ал. 4 и чл. 45, ал. 3 от Закона за администрацията, чл. 3, ал. 4 от Закона за здравето и чл. 5, т. 3 от Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването и във връзка с изпълнението на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014–2020 г., приета с Решение № 538 на Министрески съвет от 2013 г. се създава работна група за разработване на нова Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2021–2025 г.

Ваксината за варицела е вече налична в България – Varivax® MSD.

05.06.2020

Уважаеми колеги, ваксината за варицела е вече налична в България – Varivax® MSD.

 

Варицелата – силно заразно вирусно заболяване и в 95 % от случаите засяга децата под 12 годишна възраст. Без ваксина, почти всеки в даден момент от живота си ще бъде засегнат от заболяването.

 

Рисковете от варицелата (лещенка, дребна шарка) често се подценяват. Възможно е развитието на тежки белодробни и неврологични усложнения (макар и относително рядко срещани), водещи до летален изход.  Болестта засяга и семействата на боледуващите деца – принудителни болнични за родителите, необходимост от изолация.

COVID-19 и остеопорозата

02.06.2020

Имайте предвид, че възрастните хора и тези с хронични страдания като диабет и заболявания на белите дробове, сърцето или бъбреците са с повишен риск от по-сериозни усложнения на болестта COVID-19. Настоятелно ви призовававме за вашата безопасност д авземете необходимите предпазни мерки, препоръчвани от здравните власти. Световната здравна организация предоставя на своята уеб страница важна информация как дасе предпазите, съвети при пътуване и други важни указания, които можете да намерите на WHO Cofonaviruw disease (COVID-19) Outbreak.

Наредба за СУПТО

29.03.2019

В ДВ публикуваха Наредбата за СУПТО.