Покана за провеждане на Отчетно изборно събрание на НСОПЛБ 11.09.2021 г.

02.08.2021
Уважаеми колеги,
 
Управителният съвет на Национално сдружение на Общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) на основание на Чл. 11 ал. (1), (2) и в съответствие с Устава, свиква Общо събрание на делегатите на НСОПЛБ на 11 септември 2021 г. (събота) от 10,00 часа в гр. Пловдив, хотел „Гранд Хотел Пловдив“, зала „Москва“ при следния дневен ред:
 
1. Отчет за дейността на УС на НСОПЛБ за периода юни 2017 – юни 2021 г.
 
2. Избор на Председател на УС, Заместник председатели, Секретар и Членове на УС, както и трима резервни членове на УС.
 
3. Избор на членове на контролна комисия и комисия по професионална етика.
 
4. Обсъждане на основни насоки за дейността на сдружението през следващите четири години.
 
Поканват се всички делегати да вземат участие в събранието.
 
При липса на кворум на основание Чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Чл. 12 ал. (1) Общото събрание ще се проведе в същия ден от 11,00 часа.
 
Регистрация на делегатите от 15,00 до 19,00 часа на 10 септември (петък) и от 8,00 до 9,30 часа на 11 септември (събота) 2021 г.
 
 

< Назад