Устав

ГЛАВА I

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, ЦЕЛИ, СРЕДСТВА


Чл.1 (1) Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел на физически лица - български правоспособни общопрактикуващи лекари и преподаватели по Обща медицина, организирани в регионални сдружения, за защита на общите им интереси.

(2) НСОПЛБ е самостоятелно сдружение, което представлява общопрактикуващите лекари и в Български лекарски съюз.

(3) НСОПЛБ осъществява цялостната си дейност въз основа на този Устав, решенията на Общото събрание и действащите закони.

(4) НСОПЛБ упражнява своята дейност по места чрез свои Регионални сдружения /РС/.

(5) Сдружението има запазено и защитено от закона наименование, знак и печат.


Чл.2 (1) НСОПЛБ е сдружение с нестопанска цел, юридическо лице, което осъществява дейността си в частна полза на своите членове.

(2) Наименованието на сдружението е - НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ, наричано за краткост в този Устав НСОПЛБ или сдружение. На латиница наименованието на сдружението се изписва: National Association of General Practitioners in Bulgaria /NAGPBG/

(3) Регионалните сдружения на НСОПЛБ са структурни единици на НСОПЛБ.

Чл.3 НСОПЛБ е със седалище: гр. Пазарджик и адрес на управление ул."Константин Величков" № 50. НСОПЛБ поддържа представителство в гр.София.


Чл.4 НСОПЛБ си поставя следните цели:

1. Да осигури правилно и широко популяризирано сред обществеността разбиране за същността на специалността Обща медицина и функциите на ОПЛ;

2. Да развива връзките си с обществеността и информационния обмен, за да разясни на хората какво да очакват от една специалност, която има широк обхват и разнообразие от дейности;

3. Да защитава правата, професионалните, социалните и икономическите интереси на общопрактикуващите лекари;

4. Да подкрепя зачитането на принципите на медицинската етика и деонтология;

5. Да спечели уважение за специалността Обща медицина в академичните кръгове.

6. Да осигурява своевременна информация на своите членове

7. Сътрудничество в национален и международен план.


 


Устав на НСОПЛБ  Изтеглете пълния текст на Устава на НСОПЛБ