Заявление за членство

Заявлението за членство е основният документ, който, съгласно Устава на НСОПЛБ, трябва да попълни всеки общопрактикуващ лекар, желаещ да се присъедини към голямото семейство на членовете на НСОПЛБ. Заявлението за членство представлява съзнателен акт на приемане на целите и методите на НСОПЛБ, както и задълженията и отговорностите на всеки като член на организацията.


Защо да стана член?

Националното Сдружение на общопрактикуващите лекари в България е единствената национално представена и активно работеща в защита на своите членове организация на общопрактикуващи лекари в страната. Съгласно Устава на НСОПЛБ целите, които си поставяме, са:

  • популяризиране сред обществеността на функциите на общопрактикуващия лекар и специалността Обща медицина;
  • защита на правата, професионалните, социалните и икономическите интереси на общопрактикуващите лекари;
  • подкрепа на принципите на медицинската етика и деонтология;
  • утвърждаване на специалността Обща медицина;
  • своевременно информиране на своите членове;
  • сътрудничество с национални и международни организации на лекари за постигане на целите на организацията.

Наличието на регионални структури на НСОПЛБ във всеки административен район в България, създадените отлични условия за бърза обмяна на информацията по хоризонтална и вертикална линия, изградените перфектни условия за комуникация между регионалните структури и централните органи на НСОПЛБ, утвърдиха професионалната група на ОПЛ като единствената в страната организирана  тяснопрофесионална група на лекари, доказала във времето готовността си да защитава своите интереси, а нейната организация  - НСОПЛБ - като единствената жива тяснопрофесионална организация, реално защитаваща интересите на своите членове, чието мнение се търси и цени от представителите на законодателната и изпълнителната власт от всяка политическа сила.

 

Чрез активната дейност на Управителния съвет, Националния съвет и Регионалните структури, НСОПЛБ осигурява за своите членове: юридически консултации във връзка с казуси от практиката на ОПЛ; активно издирване на планирани предстоящи нормативни актове на законодателната и изпълнителната власт в България, обсъждане сред ОПЛ и оформяне на становища по тях; своевременно информиране на ОПЛ за промените в нормативните документи, влязли в сила;  актуална информация за ОПЛ по въпроси, свързани с нашата работа.

 

Създадената комуникация между отделните структури на НСОПЛБ позволява всеки член на Сдружението да участва в обсъждането на поставените проблеми със свое мнение,  във вземането на решения, да постави на обсъждане възникнал локален или регионален проблем,  да получи съдействие при решаването на възникналия проблем. Централното ръководство на НСОПЛБ и ръководството на Регионалните структури уважават и ценят изказаното мнение на всеки ОПЛ по всеки обсъждан въпрос и с това продължават демократичната традиция, чиито основи са поставени при създаването на организацията през 2001 г.

 

Членовете на НСОПЛБ имат достъп до актуална медицинска информация, сайта и форума на НСОПЛБ, научните срещи и печатните издания на Сдружението. Членството в НСОПЛБ е израз на самоосъзнаване като член на голямото семейство на НСОПЛБ, съпричастност към дейността на тези, които отделят от времето и енергията си, за да работят в защита на интересите на всички общопрактикуващи лекари в България, за по-добри условия за работа и по-качествена медицинска помощ за пациентите.

 

Условия за членство

НСОПЛБ е доброволна организация на общопрактикуващи лекари, приемащи целите и методите на организацията, както и задълженията си като членове на НСОПЛБ. Членството в Сдружението е индивидуално, чрез членство в Регионална структура на НСОПЛБ. Условията за членство в НСОПЛБ са описани в Устава на НСОПЛБ и в Уставите на Регионалните структури.

 

Как да стана член на НСОПЛБ

Изтеглете формуляра - Заявление за членство. След като попълните данните си в него и го подпишете, изпратете формуляра по един от следните начини:

След получаването на Заявлението за членство представител на центалното или регионалното ръководство ще установи връзка с Вас.

 

Добре дошли в голямото семейство на НСОПЛБ!

 

Заявление за членство  Изтеглете формуляра - Заявление за членство