РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ

05.07.2017

Относно съвместно указание № РД-16-15/27.04.2017 г. на НЗОК и БЛС относно работа с

„РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ“.

 

            Уважаеми колеги,

Преди седем години беше въведена т.н. тримесечна рецепта, както и възможността за автоматично по електронен път генериране на информацията, която до онзи момент се вписваше на ръка в рецептурните книжки при всяко изписване на медикаменти, както и нейното разпечатване върху бял лист хартия-формат А4, който е точно копие и отразява всички атрибути на рецептурната книжка в частта предписани медикаменти и тяхното отпускане от аптеките. Тези промени бяха съществена стъпка към електронното здравеопазване. Възможността за разпечатване на съответната част от Рецептурната книжка доведе до следните положителни ефекти:

 

За пациентите:

·         На практика, елиминира необходимостта от закупуване на повече от една рецептурна книжка (освен в случаите на безвъзвратното й увреждане).

·         Единственият атрибут, който осмисля съществуването на РК в момента са данните на лекаря, пациента и основанието за изписване на реимбурсираните медикаменти (кодове заболявания по МКБ) или това е разрешителното на пациента за получаване на реимбурсирана терапия. Останалата част от РК играе ролята на папка за пренасяне на данните в разпечатката при ежемесечното или на три месеца изписване на медикаментите.

·         Икономия на пари за пациентите

-          Не купуват нови книжки

-          Не разходват средства и време за заверка на нови книжки - поне двукратно посещение при ОПЛ по този повод и веднъж в РЗОК. Да не забравяме, че РЗОК са в областните градове, а филиали има в малко други населени места, но там посещения са поне две. Чакането пред кабинети и офиси и т.н. не е за пренебрегване, както и съкращаването на времето за „вписване“ на информацията в РК. Несравнима е скоростта на разпечатване и писане на ръка.

·         Елиминира породеното от тези действия напрежение между страните в този процес.

За лекарите

·         Като изключим спестяването на разходи, всички останали предимства, които се отнасят за пациентите са валидни и за лекарите.

·         Изключително важно предимство е абсолютната четливост и прецизност на разпечатаната и автоматично генерирана информация, която в максимална степен елиминира субективните характеристики и предпазва от евентуални грешки и недоразумения по тази причина.

За фармацевтите

·         Четивност и прецизност на информацията/данните с резултат спестяване на време и превенция на грешки.

Други

Вероятно негативен икономически ефект върху печатницата, която произвежда РК.

 В Приложение 3 на НРД 2017, по причини, които сега няма да коментираме, възможността за разпечатване на страниците на РК отпадна, което премахна всички изброени по-горе предимства и върна преодолените преди седем години недостатъци.

Това бе основанието за съвместното Указание на НЗОК и БЛС, което обаче не доведе до очаквания положителен ефект (възстановяване на равновесието и предимствата), тъй като създаде условия за различни интерпретации и варианти в приложението му, които доведоха до увеличеното, безсмислено администриране и затруднено обслужване на здравните проблеми на пациентите, което поражда напрежение и недоволство. Пациентите биват връщани със закупени нови книжки при ОПЛ с предупреждение за невъзможност за купуване на медикаменти чрез старата книжка, а в преобладаващия брой случаи подмяната на книжката не е наложителна, но резултатът е натрупване на пациенти пред кабинетите, настояване за своевременно попълване, пререждане на останалите и прекъсване на работата с други пациенти, преписване на вече издадени рецепти, безсмислено хабене на време, нерви, разходи и др..

Това са нашите основания, след обсъждане в УС на НСОПЛБ, да предложим нов текст на Указание за работа с „РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ“ със следното съдържание:

1.      При желание от страна на ОПЛ и технологична възможност, документирането от ОПЛ на предписаните по рецептурна книжка продукти в същата може да се извърши и чрез разпечатка от софтуера на ОПЛ. Разпечатаният/те документи следва да бъдат във формат (А4) и брой (до 16 бр.) в една рецептурна книжка, идентичен и съдържащ оригиналните две страници (А5) на фабрично изработената рецептурна книжка и надеждно прикрепен/и към страница на РК.

2.      Разпечатаните във формат А4 при изписване на реимбурсирани или напълно безплатни лекарства документи по т.1 трябва да бъдат прикрепвани последователно един над друг в хронологичен ред като най-отгоре е последно изготвеният.

3.      Абсолютно задължително условие е прикрепянето на документа/разпечатката да не пречи на свободния достъп за преглед на втора първа вътрешна корица и страницата/те от РК, които съдържат данните на лекаря, пациента, МКБ кодовете на заболяванията-основание за предписване на медикаментите и др.

4.      След достигане на максималния брой (16) разпечатки, същите се премахват и предоставят на пациента за съхранение.

5.      Изпълнените с изписани „на ръка“ страници на РК не са основание за подмяната й с нова. Ползването й може да продължи чрез добавяне на разпечатки по указания ред.

6.      При налично свободно място в разпечатката и необходимост от издаване на рецепта за медикамент/ти в различно от регулярното (например, медикамент по протокол) лекарят може да впише данните ръчно в разпечатката или да разпечата нова.

7.      При подмяна на РК с нова, невалидната стара РК се унищожава или съхранява от пациента.

 

Посочените в настоящото Указание правила са валидни  от 01. 07. 2017г. като до тази дата, а при „тримесечни рецепти“ до изтичане на срока им, съществуващите към момента рецептурни книжки с повече от 16 разпечатки, или неприкрепени в РК по посочения в Указанието начин разпечатки, могат да бъдат използвани от аптеките, за да изпълнят вече издадените вече рецепти. След изтичане на посочените в предходното изречение срокове и изпълнение на условията в същото, старите, прикрепени по друг начин разпечатки се премахват и дават на пациента за съхранение при последващо посещение и се започва работа по новоуказания ред.

Използваме повода да изразим нашето становище, че РК в този им вид са изиграли своята роля. Предлагаме да се обмисли като преходна стъпка към изцяло електронно предписване на реимбурсирани медикаменти и др., РК да бъде заменена от един единствен документ, който съдържа информацията от втора вътрешна корица и първа страница на сегашната РК, т.е. доказва правото и основанието на пациента да му бъдат изпълнени в аптеката, предписаните от лекаря лекарства в рецептите. В този случай трябва да се направят някои незначителни корекции по отношение следене на дати на изпълнение или предписване. Готови сме при съгласие от ваша страна да обсъдим евентуални промени, които ще оптимизират работата ни, ще са от полза за пациентите и не изискват радикални промени.

 

Приложение 1

Съдържание на документ във формат А4, който включва две страници А5 от рецептурната книжка и който след разпечатване трябва да се прикрепи върху средните страници на РК.


 

< Назад