Препоръки за работа на ОПЛ в условия на COVID-19 пандемия

24.04.2020

Цел и специфика на Препоръките

 

Да представи необходимите, съобразно спецификата на работа на ОПЛ, данни за новата болест COVID-19, като ги систематизира и адаптира към условията на ПИМП в България.

 

Проблемите при изпълнението и недостатъците на някои от прилаганите ограничителни мерки у нас не са обект на тези Препоръки, въпреки че препятстват ефективната работа в условията на COVID-19. Те са и ще бъдат обект на други документи, адресирани до съответните, взимащи решения институции.

 

Динамиката в развитието на пандемията предполага чести промени в знанието, което ще се отразява в периодично осъвременяване на някои от концепциите- диагностичен, терапевтичен подход, превантивни епидемиологични мерки и др.. Следователно, представеното тук няма как и не претендира за абсолютна изчерпателност, за което допринася и липсата на достатъчна, статистически подробна, официална информация за ситуацията у нас. Актуална информация по различни свързани теми може да откриете на www.eapmo.bg .

 

Не всички препоръки в Препоръките са идентични с тези в други страни. Макар че това би било полезно, реалностите в нашата страна не го позволяват (амбулаториите, в които работят ОПЛ, тяхното разположение, обезпеченост с определен вид предпазни средства, отношение на институциите към професионалната група на ОПЛ и др.).

 

Препоръките в Препоръките не са задължителни и прилагането им е лично решение на всеки ОПЛ, за разлика от заповедите на Министерство на здравеопазването (МЗ), които са задължителни по силата на нормативната уредба. Част от препоръките са разширени и допълнени с последни данни, за да обогатят клиничния поглед на ОПЛ и подпомогнат прецизността при диагностиката и подхода към суспектни и болни от COVID-19, както и здрави.

 

Пълния текст на документа можете да видите тук!


 

< Назад