Предложения на НСОПЛБ за бюджет и текстова част за ПИМП - анекс към НРД 2019 г.

04.12.2018

Уважаеми колеги, 

НСОПЛБ излезе с предложения за бюджет за НРД 2019 г.

 

  1. 1. Категорично отпадане на вторичния профилактичен преглед.

Мотиви: Вторичният профилактичен преглед не оправда очакванията на творците му. По същество информацията в него може да бъде дадена и се дава още в първичния профилактичен преглед, който най-често продължава в допълнителна комуникация между лекаря и пациента във връзка с изследванията. Не е важно какво е написано в регистър или последващи амбулаторни листове, а какво е казано на пациента за хранене, движение, изследвания, навици, бъдещи визити, предстоящи консултации. Той може никога да не се разболее, но ще знае какво да прави и да следи, което е безспорният смисъл на профилактиката.   

 

  1. 2. Повишаване цената на първичния профилактичен преглед с 3 лв.

Рисковите групи ще продължат да се формират като съвсем естествен процес в рамките на първичния профилактичен преглед. На всички пациенти ще бъде оценяван риска без дискриминиране.

Създаване на нова рискова група въз  основа на въвеждане на нова дейност – изследване на АЛАТ като скрининг за чернодробно увреждане. Като първа стъпка въпросното изследване да бъде включено във възрастовите групи, където и досега се взема кръв за клинико-лабораторни изследвания с цел да не се боде пациента излишно.

Към мотивите за това: имаме съгласие на гастроентеролозите, налице е  писменото им становище в подкрепа. Целта е още по-добро профилактично обхващане на населението - за заболявания на черния дроб, които са широко представени, протичат с оскъдни симптоми и биха могли да се идентифицират. Това е и много силен мотив за повишаване цената на профилактичния преглед.

Профилактичният преглед на групата ЗОЛ над 18 години да се разшири като се включи изследването на АЛАТ - маркер за чернодробно увреждане. В приложение 12. ДЕЙНОСТ НА ОПЛ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗОЛ НАД 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ: В случаите на вземане на кръв за ПКК или биохимични изследвания, да се добави и ALAT.

 

3. Профилактичните и диспансерните прегледи да нямат определена продължителност, да могат да бъдат осъществявани и в извън работния график, както и в почивни дни, без да е необходимо ОПЛ да информира НЗОК.                                                                                                                                               

Чл. 170. – Да отпаднат:

5. минимална продължителност на профилактичен преглед,   включително и формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболявания и попълването на „Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване“ – десет минути;

6. минимална продължителност на диспансерен преглед, включително и извършването на последваща оценка на резултатите от назначени изследвания и консултации – десет минути.

Да се възстанови забележката в Приложение 9 ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ:

Забележка: Дейностите могат да се извършват и извън посочения график

Мотиви: Измерването на времето в никакъв случай не гарантира качество, много често прегледите са с продължение във времето по повод изследвания и разяснения по тях. Дейностите на ОПЛ са определени за 24-часов ангажимент – както за лицата с остри, така и с хронични заболявания, а също и за здравите.

 

 4. Чл.49 от НРД 2018 да остане в настоящия вариант без ал.3.

Чл. 49. (1) Не се допуска за лечението на едно ЗОЛ едновременно предписване на лекарствени продукти, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване (един МКБ код), независимо от вида и броя на издадените рецептурни бланки.

(2) Не се допуска едновременно предписване от изпълнител на ПИМП и/или от лекар от СИМП на повече от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ код), както и дублиране на предписанията в рамките на срока за изпълнение на рецептата, който е: до 15 календарни дни - за рецептурна бланка образец МЗ - НЗОК № 5 и за отрязък А от рецептурна бланка образец МЗ - НЗОК № 5А, до 45 календарни дни- за отрязък В от рецептурна бланка образец МЗ- НЗОК № 5А и до 75 календарни дни - за отрязък С от рецептурна бланка образец МЗ- НЗОК № 5А.

(3) Допуска се предписване на лекарствени продукти до 5 календарни дни преди изтичане на срока по ал. 2.

Мотиви: Допълнението към ал.2 е с цел да бъде вече разбираема за служителите от РЗОК и НЗОК. Справка – изобилието от несправедливи наказания по тази алинея, цитирана неправилно в протоколите от проверките на контрольорите, потъпкването на смисъла и в указания и писма на директори на НЗОК, от членове на арбитражни комисии и директори на РЗОК. Да – контролът на купуването на лекарствата остава в аптеките. Да – лекарите така имат по-голяма свобода като време за предписване на лечение с рецепти на НЗОК, редуцира се администрирането, облекчават се условията за пациентите(няма връщане, няма загуба на време в обяснения, няма отнемане на време за останалите пациенти, няма напрежение). Трета алинея е повече от безсмислена.

 

5. Отчитането да е в една многоредова фактура.                                                              

Чл. 208. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща      договорената и извършената медицинска дейност на изпълнителя на ИМП след представяне на финансово-отчетни документи (фактури или дебитни/кредитни известия към тях) в електронен вид, в утвърден от НЗОК формат през интернет портала на НЗОК или чрез WEB услуга и документите по чл. 207. Различните медицински дейности се отчитат на една многоредова фактура в електронен вид.

Да отпадне чл. 242 – фактурата вече е в електронен вид

Мотиви: Отчитането на ИМП е към един контрагент, който извършва финансирането. Той следва да има ангажименти за финансовите записи и отделни отчети към други негови контрагенти. Правила за тази цел могат да се създават или променят.

 

6. Да се въведе ”Регистър Протоколи”.                                                                             

§ 20. При осигурена техническа възможност изпълнителите на медицинска помощ подават в електронен вид в определен от НЗОК формат данни за формиране на съдържанието на национални регистри: Регистър на ражданията, Регистър на пациентите с установен захарен диабет, Национален раков регистър, Национален регистър по инвазивна кардиология и Регистър на лица с психични заболявания, регистър Протоколи

Мотиви: Избягват се грешки и е по-удобно, особено ако софтуерно ИМП имат автоматичен достъп до ПИС, където ще са регистрите на протоколите. Може би е най-добре в месечното известие да се вписват промените в тези регистри.

 

7. Да се приеме нашето предложение за критерии за качество.                                      

Отпадат текстовете в чл.170

Въвежда се нов текст: Чл. 170. (1) Изпълнителите на ПИМП оказват договорените медицински дейности съгласно критериите за качество и достъпност на медицинската помощ.

(2) Критериите за качество в ПИМП са:

1. Критерий: Обхващане на лица над 18-годишна възраст с непрекъснати здравноосигурителни права с профилактични прегледи. съгласно Наредба 8 на МЗ.

Индикатор: Степен на обхващане  -  не по-малко от 30% от подлежащите

2. Критерий: Обхващане на лица до 18-годишна възраст със задължителни имунизации съгласно задължителния имунизационен календар на Р България.

Индикатор: Степен на обхващане  -  не по-малко от 75%

Бележка: При отчитането на този индикатор се изключват децата до 18-годишна възраст, при които не е извършена дейността, поради отсъствие от известния на ОПЛ адрес, често боледуване (повече от 1 път месечно) или друга, доказано независеща от лекаря причина.

3. Критерий: Дял на пациенти, диспансеризирани от ОПЛ с една или повече подлежащи на диспансерно наблюдение диагнози с реализирани >50% от нормативно определените и осигурени от НЗОК диспансерни прегледи за една календарна година.

Индикатор: Степен на обхващане >75% от пациентите, диспансеризирани при ОПЛ.

(3) Оценката на качество по посочените критерии не се отнася за ЗОЛ, направили преизбор на ОПЛ през периода, подлежащ на оценка.

Предлагаме да започне законодателна инициатива, която да елиминира изцяло критериите за оценка на качество като инструмент за санкции от страна на НЗОК, тъй като анализът им трябва да бъде основа за формиране на здравни политики и подобрени правила за работа и финансиране на системата на здравеопазване и контролът на качеството да е извън правомощията на здравноосигурителния фонд, чиято задача е да закупува (финансира) медицински дейности.

Мотиви: Това са изпълними и работещи критерии, а останалите имат място в медицинския стандарт.

 

8. Да няма регулативен стандарт за профилактика, диспансерно наблюдение, майчино и детско здравеопазване.                                                    

В чл. 178 т. 6 (нова) Осигурява без ограничение прогнозните стойности на необходимите средства за закупуване на прогнозните обеми СМД и МДД за профилактика, диспансерно наблюдение, майчино и детско здравеопазване.

Мотиви: Ангажиментите по тези дейности произтичат от закони и наредби, и следва да имат обезпеченост от финансиращата институция

 

9. Решаване на проблема с  т. нар. ”Предхоспитализационен минимум”.

Този проблем изглежда нормативно решен:

чл. 145 ал. (7) В случаите на хоспитализация (планов прием) на ЗОЛ по КП/АПр, при които не са извършени определени медико-диагностични изследвания и/или консултативни прегледи на това ЗОЛ преди датата на хоспитализация, а приемащото лечебно заведение за болнична помощ ги изисква, ОПЛ не е длъжен да издава медицински направления за извършването им.

Чл. 285. (1) При наличие на индикации (клинични и параклинични) за хоспитализация по КП ЗОЛ не може да бъде връщано при изпълнител на извънболнична медицинска помощ за допълнителни консултации и/или изследвания, свързани с основното заболяване, за което пациентът се хоспитализира.

(4) При хоспитализация (планов прием) по КП ЗОЛ може да представи предварително извършени изследвания от групата на образната диагностика и клинико-лабораторни изследвания, реализирани от друго лечебно заведение преди дата на хоспитализация, но ако няма, приемащото лечебно заведение не може да ги изисква. Приемащото лечебно заведение може да зачете тези изследвания, както и да ги използва при отчитане на КП като част от диагностично-лечебния алгоритъм на същата. Давността на предварително извършените клинико-лабораторни изследвания е 7 дни, като за тези от групата на образната диагностика може да е и по-дълга (но не повече от 30 дни или по-дълга от посочения в алгоритъма на съответната КП) преди датата на хоспитализация, в зависимост от вида им и клиничната преценка на лекуващия лекар. Изключение от последното се прави за МДИ по КП/АПр за диагностика и лечение на пациенти със злокачествени заболявания и муковисцидоза, като всички необходими МДИ се правят от приемащото лечебно заведение.

Проблемът изглежда нормативно уреден, следва да се обмисли специално затягане на контрола или за икономически регулирано обезсмисляне на изискването за предхоспитализационни изследвания и консултации.

Мотиви: Изразходване на средства от доболничната помощ за дейности, обезпечени от КП

 

10. Решаване на проблема с груповите практики (разпределяне на средствата от ПТ и отпадането на проф. и дисп. прегледи).                                  

Чл. 180 ал. 6 (нова) За груповите практики електронният отчет е в определен от НЗОК формат, който представя извършената дейност и брой пациенти за всеки лекар, включително и за дължимата сума по чл.37 ал.6 от ЗЗО

Чл. 206 ал. 10 След окончателната обработка за отчетен месец директорът на РЗОК или упълномощени от него служители изпраща/изпращат по електронен път през информационната система на НЗОК месечно известие, съдържащо отхвърлената и одобрената за заплащане дейност и съответните основания за отхвърляне. За груповите практики информацията е за всеки лекар, включително и за дължимата сума по чл.37 ал.6 от ЗЗО. Известието се изпраща в срок до 17-о число на месеца.

Мотиви: Така ще се решат редица проблеми във финансовите отношения, възникнали в груповите практики за ПИМП, произтичащи от НРД 2018

 

11. Точна дефиниция на това  какво е „маловажен случай”.                                            

Маловажен случай – когато няма финансова щета или здравно неблагополучие.

Няма такова понятие в НРД, може би ще е от значение за арбитраж или размер на санкция.

Като далеч по-голям проблем е липсата на логично и конкретно мислене в арбитражните комисии от страна на представителите на РЗОК, които имат елементарна задача – да решат дали е нарушено написано правило(конкретна клауза от НРД). Справка – арбитражи по чл. 49 ал.2. Дефицитът на мислене е оставен без последствия, което обезсмисля самия арбитраж като концепция.

 

Пълния текст може да видите тук.

< Назад