Несъгласие с предложената в Преходни и заключителни разпоредби, § 12 т. 5 на Проектозакона за ЗБНЗОК за 2018 промяна в ЗЗО

29.11.2017

С настоящото заявяваме своето несъгласие с предложената в Преходни и заключителни разпоредби, § 12 т.5 на Проектозакона за ЗБНЗОК за 2018 промяна в  ЗЗО:

 

„Т.5 В чл. 37, ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя “след представяне на отчетен документ, в който се посочват номерата на издадените документи за заплатените суми по ал.5“.“

 

Тя касае начина на заплащане на таксата за посещение при лекар от хората, навършили пенсионна възраст и упражнили правото си на пенсия. Припомняме че тези здравноосигурени лица заплащат 1.0 (един) лв. при посещение при лекар, а остатъкът от 1.90 лв. се покрива от държавния бюджет.

 

Изплащането на дължимата разлика от 1.90 лв. за извършената дейност до момента се осъществява на основание на отчетените в РЗОК/НЗОК амбулаторни листи, подадена спецификация и накрая фактура за получената сума и то със закъснение от около 1 до 2 месеца.

 

Отчитането на номер на издаван касов бон за платена от здравноосигуреното лице част от таксата в размер на 1.0 лв. не може да бъде основание за изплащане на разликата, тъй като източниците на финансиране са различни и отчетената сума е различна.

 

Освен това, лекарят може и да не получи заплащане от здравноосигуреното лице или самият той да не поиска такова, което не освобождава държавата от поетия ангажимент да заплати разликата.

 

Единственото основание за изплащане на разликата от 1.90 лв. от дължимата такса са отчетената чрез амбулаторните листи извършена дейност в полза на пациента.

 

Така предложената промяна ще доведе до допълнителна бумащина, както и до неизплащане на дължими суми за извършена дейност на фона на рестриктивния бюджет.

 

Целия документ можете да видите тук.

< Назад