Ранният контакт с животни намалява риска за астма в детството

07.11.2015

   Контактът с кучета и стопански животни по време на първата година от живота намалява риска за астма при деца на 6-годишна възраст – това са изводите от проучване, публикувано на 2.11.2015 г. в JAMA Pediatrics.

 

   „Тези нови данни потвърждават хипотезата, че ранният контакт с животни намалява риска за астма в детството и могат да бъдат полезни при вземането на решение от семействата и лекарите дали е подходящ и за колко време контактът с животни“ – споделя Tove Fall, PhD от Uppsala University, Sweden, ръководител на проучването. Заболеваемостта от астма в детството се увеличава в световен мащаб.

 

   Изследователите прегледали данните от регистрите на всички деца, родени в Швеция между 1.01.2001 и 31.12.2010 г – повече от 1 милион. Оценена е информацията за контакт с кучета и стопански животни, наличието на диагноза Астма, медикаментозно лечение, както и фамилна анамнеза за астма. Изследователите са приели, че е налице контакт с животни, ако по време на първите 5 години от живота на детето родителите са регистрирали, че са собственици на куче или са регистрирани като фермери за отглеждане на животни.

 

   В анализа, включил 376 638 деца в предучилищна възраст (53 460 в контакт с кучета и 1729 в контакт със стопански животни) изследователите открили, че 18799 (5 %) от децата са имали астматичен пристъп преди навършване на 6 години. Авторите установили сигнификантно намаляване на риска при децата над 3 години, които са били в контакт с животни в ранното детство (относителен риск 0.90). Ранният контакт със стопански животни също е показал намаляване на риска от развитие на астма (относителен риск 0.69), като фамилната обремененост за астма не е променила тези резултати.

 

   Изследователите са открили 276 298 деца в училищна възраст, като 11 585 (4.2 %) от тях са имали астматичен пристъп по време на 7-мата година от живота си. В тази извадка 22 629 деца са имали контакт с кучета и 958 са били в контакт със стопански животни. Изследователите са установили, че децата в  контакт с кучета през първата година от живота си  са имали намален риск от развитие на астма (относителен риск 0.92) и че рискът намалява независимо от анамнезата за астма при родителите. Ранният контакт със стопански животни е показал подобни резултати – относителен риск 0.47, който е останал непроменен след съобразяване с възрастта на родителите, поредността на детето, селището, в което е родено детето, броят на родителите с астма, доходите на родителите, образователното ниво на родителите и страната, където са родени родителите.

 

   Авторите са установили повишен риск от пневмония (относителен риск 1.13), както и други заболявания на долните дихателни пътища (относителен риск 1.06) сред децата в предучилищна възраст в контакт с кучета, но не и сред тези в контакт със стопански животни. Хипотезата на изследователите е, че ранният контакт с животни може да увеличи средната експозиция с микроорганизми, някои от които могат да увеличат риска от дихателни инфекции, докато други могат да модулират имунната система, за да намалят риска от астма.

 

   Авторите предполагат, че разликата в дизайна на проучването, популацията, възрастта и измерването на крайните точки могат да обяснят възможни противоречиви резултати с  предишните проучвания за връзката между контакта с кучета и детската астма.

 

   Ограничения на проучването са невъзможността да се изчисли експозицията на животни извън домовете и непълната информация за заболяванията от астма при родителите.

< Назад