Малария - противоепидемични мерки

14.05.2015

ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЗИ

 

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че към настоящия момент маларията е с широко разпространение особено в страните от Африка и Азия, откъдето пристигат имигранти в България.

 След ликвидацията на това заболяване ( 1965 г.)  у нас се диагностицират само случаи на внесена от ендемични страни малария. За периода 1996 -2014 г. техният брой е 2989, като през 2014 г. са регистрирани 10 случая с 1 летален изход.

Маларията е паразитно заболяване засягащо еритроцитите, което се предава от човек на човек чрез маларийни комари. Заболяването протича с пристъпи от треска, анемия, хепатоспленомегалия и може да причини смърт,  ако не се диагностицира и лекува своевременно. Недостатъчната клинико-епидемиологична  насоченост на медицинските специалисти към това заболяване и все по-често срещащата се резистентност на причинителя на малария тропика към основните химиотерапевтици водят до тежки последици за болните и създават риск от поява на местна малария в страната. Това се дължи на усилената миграция на населението , ограничената информация на българските граждани, които заминават или се завръщат от ендемични за малария страни, подценяването на опасността от внос  и разпространение на заболяването.

Във връзка с това и в изпълнение на препоръките на Глобалната маларийна програма на Световната Здравна Организация е необходимо предприемането на насочени мерки за системно и стриктно прилагане на действащите нормативни актове по отношение на маларията и другите тропически паразитози ( Наредба № 17 /30.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитози, Наредба № 21/18.07.2005 г., обн. ДВ, бр. 62 /29.07.2005 г., изм. ДВ, бр.52 / 08.07.2011 г. за задължителното съобщаване, регистрация и отчет на заразните болести.)  

    Най-важните противоепидемични мерки се свеждат до :

1.    Да се повиши клинико- епидемиологичната насоченост на медицинските  специалисти към маларията чрез снемане на изчерпателна епидемиологична анамнеза за пребиваване в страни с разпространена малария при всеки пациент с неясно фебрилно състояние, независимо от диагнозата.

2.     Да се насочат към химиопрофилактика съгласно актуализираните препоръки на Световната Здравна Организация, всички лица съобщили, че заминават в страни с разпространена малария.

3.    Общопрактикуващите лекари да осигурят своевременно изследване на  лицата, съобщили че са пристигнали от маларийни райони за недопускане на местно разпространение на тази паразитоза.

4.    Медицинските специалисти, открили болни от малария или съмнителни случаи за малария, веднага да съобщат по телефона и да изпратят бързо известие в РЗИ- Пловдив, Дирекция “НЗБ”, Отдел “МИ”-Паразитология.

5.    Заболелите от малария лица да се хоспитализират незабавно в Инфекциозна клиника към УМБАЛ “Свети Георги”, която е оторизирана за прием и лечение на маларийно болни.

6.      Да се засили клиничната насоченост и за други внасяни тропически паразитози (Висцерална лайшманиоза, Амебиаза) към болни с неясни температурни състояния, стомашно чревни оплаквания и анемия, неподдаващи се на обичайната терапия с антибиотици и химиотерапевтици.

< Назад