СТАНОВИЩЕ на НСОПЛБ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето № 49-354-01-20

27.06.2023

Колеги, в отговор на писмо от КЗ с молба за наше становище, представям на вниманието ви окончателния варинат с предложения за изменение и допълнение на Закона за здравето, подготвени от УС и НС на НСОПЛБ и изпратени до съответните адресати.

 

НСОПЛБ потвърждава позицията си по обсъжданата тема и подкрепя предложените промени в Закона за здравето, чиято цел  е премахване на създаденото през последните месеци едновременно поддържане на медицински документи под формата на електронен медицински документ и документи на хартиен носител, както и дублирано изпращане на една и съща електронна информация до няколко институции. 

 

Този дуализъм опорочава предимствата, които се очаква да създаде електронизацията на документооборота в системата на здравеопазването, като създава неоправдано голяма административна тежест за изпълнителите на медицински дейности и бе определена като водещ недостатък на уредбата и противоречаща на материалните и човешки вложения в поддържането на здравни записи в НЗИС.

 

Пълен текст на становището можете да видите тук!

< Назад