Становище на НСОПЛБ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

18.01.2023
Уважаеми колеги,
 

В отговор на писмо от КЗ с Изх. № КЗ-48-353-10-6 представяме на вниманието ви предложения за изменение и допълнение на Закона за здравето, подготвени от УС и НС на НСОПЛБ.

 

НСОПЛБ потвърждава позицията си по обсъжданата тема и подкрепя предложените промени в Закона за здравето, чиято цел  е премахване на създаденото през последните месеци едновременно поддържане на медицински документи под формата на електронен медицински документ и документи на хартиен носител, както и дублирано изпращане на една и съща електронна информация до няколко институции.  Този дуализъм опорочава предимствата, които се очаква да създаде електронизацията на документооборота в системата на здравеопазването, като създава неоправдано голяма административна тежест за изпълнителите на медицински дейности и бе определена като водещ недостатък на уредбата и противоречаща на материалните и човешки вложения в поддържането на здравни записи в НЗИС. Всяка дублираща „хартиезация“ препятства спъва процеса на „електронизация“, краде от клиничното време на лекари и пациенти и води до неефективност. Ето защо, подкрепяме предложените промени в Закона за, здравето като си позволяваме да ги допълним с предложения, които създават по-голяма яснота и сигурност за пациентите и лекарите. Готови сме за допълнителни срещи с Комисията за изясняване на предложенията ни.

 

Пълния текст на писмото можете да видите тук!

 

< Назад