Въвеждане в експлоатация на електронна рецептурна книжка (ЕРК) и извеждане от употреба на хартиената рецептурна книжка

30.06.2021

През месец декември 2020 г. стартира процесът по издаване на рецепти с рецептурна бл. МЗ-НЗОК № 5 или бл. МЗ-НЗОК № 5А по електронен път (електронно предписание). С въвеждането на електронно предписание и с цел засилване на контрола в информационните системи по предписване и отпускане на лекарствени продукти е извършена промяна в бизнес-процеса по издаване на рецептурна книжка и вписване в нея на хронични диагнози. Осигурена е техническа възможност хартиената рецептурна книжка да се трансформира в електронна рецептурна книжка (ЕРК) и промените на диагнозите в нея да се отразяват от ОПЛ.

 

С въвеждането на ЕРК отпада необходимостта ЗОЛ да заверява хартиената си рецептурна книжка в РЗОК.

 

I.    С настоящото писмо Ви информираме, че от 01.07.2021 г. стартира процесът на въвеждане на електронна рецептурна книжка (ЕРК) и извеждане от употреба на хартиената рецептурна книжка. Договорните партньори на НЗОК – лекари от ПИМП, СИМП и аптеки имат техническа възможност от 01.07.2021 г. да използват предоставените от НЗОК електронни услуги:

 

-    регистриране на нова ЕРК в Интегрираната информационна система (ИИС) на НЗОК;

-    промяна на диагнози в ЕРК в ИИС;

-    извеждане на информация за издадени и изпълнени рецепти на ЗОЛ.

 

В случай, че възникнат затруднения от техническо естество с медицинския или аптечен софтуер, до 15.07.2021 г. те трябва да бъдат отстранени. 

 

Официалното писмо можете да прочетете тук!

 

Указания за работа с електронна рецептурна книжка (ЕРК) можете да прочетете тук!

< Назад