Становище от доц. Любомир Киров - ТЕЛК

07.12.2017

Уважаеми колеги,

В предложените за обсъждане документи има промени с положителен ефект, други са положителен, но неосъществим поради други текстове в съответните документи, трети могат да бъдат добавени.

 

Концептуално обаче няма дефинирано ясно разделение на функциите. От една страна, определяне на временната и трайна нетрудоспособност да се извършва от медицински лица въз основа на оценка на здравния проблем, а степента на възможност за упражняване на определен вид труд да се определя от друг орган по ясни критерии, който е извън медицинската експертиза. В този друг орган, разбира се, биха могли да участват и лекари, но по-скоро специалисти по трудова медицина.

 

Преобладаващата част от предлаганите промени са правилни, но недостатъчни и не осигуряват решение на съществените проблеми, които не само водят до неефективно разходване на публичните ресурси, но и създават значими затруднения за нас – лекарите и нашите пациенти.

 

Необходимо е в чисто практически план да се посочи ясно кой, откъде и как финансира свързаните с експертизата на нетрудоспособността дейности на всички нива; как, по какъв алгоритъм и от кого се извършват дейностите на всички нива, както и осигуряване на съответно възнаграждение. Това е в контекста на огромните проблеми в ПИМП и СИМП, т.е. на първо ниво,  при обработване и подготовка на пациенти за представяне.

 

Цялото съдържание на текста може да видите тук!

< Назад