ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НСОПЛБ ЗА АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА „ЛЕЧЕНИЕ НА ЛЕКА ДО СРЕДНО ТЕЖКА ФОРМА НА КОВИД-19 В ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ“

19.08.2021

Уважаеми колеги, в настоящото писмо представяме на внимание Ви предложението на НСОПЛБ ЗА  АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА „ЛЕЧЕНИЕ НА ЛЕКА ДО СРЕДНО ТЕЖКА ФОРМА НА КОВИД-19 В ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ“.

 

Пакет параклинични изследвания покриван от …

 

ПКК, CRP или СУЕ, PCR, Д-димер, феритин?, АСАТ, АЛАТ, LDH, креатинин, рентгенография на бял дроб.

 

Критерии за включване в  Амбулаторна процедура (Апр): положителен резултат от PCR  или БАТ от сертифицирана лаборатория.

 

  • Едновременно с назначаване на PCR:
  • При всички ПКК, CRP или СУЕ освен PCR;
  • Рентгенография при белодробна находка и/или задух, и/или кашлица, и/или сатурация, измерена с пулсоксиметър ≤94%  за общата популация или ≤92% при пациенти с хронично белодробно заболяване;
  • Д-димер- дали да бъде въведен в този първоначален момент и при какви индикации като прогностичен белег, определящ необходимостта от хоспитализация или решение за домашно лечение (необходимо е становище от съответните тесни специалисти).

 

Повторни/допълнителни изследвания в хода на лечението при агравиране на съществуващи или поява на допълнителни, утежняващи състоянието признаци и симптоми или незадоволително повлияване от прилаганото лечение.

 

Назначават се изследвания от посочения пакет според преценката на лекаря въз основа на състоянието на пациента. Пациентът преминава изследванията като ползва възможността да дойде самостоятелно в определен за това времеви интервал (фиксиран за всяка лаборатория и рентген и определен със заповед на МЗ) и с временно прекратяване на карантината, което налага промяна в съществуващите разпоредби. Необходимостта от временно прекратяване на карантината по посочените причини се отразява в КОВИД платформата. Ако е настъпило влошаване на състоянието извън работния график и не търпи отлагане до следващия ден, пациентът се обръща към СП.  Дейностите в този случай се описват в АЛ и се отразяват в КОВИД платформата.

 

Ако не се налага хоспитализация, продължава процедурата в дома. Ако се налага, пациентът се хоспитализира. (Да се изброят основни, опорни критерии за хоспитализация-необходимо становище).

 

Бележка! Назначените от пакета за доказване/отхвърляне на КОВИД изследвания с цел включване в Апр, независимо от резултата не подлежат на регулация с оглед санкция.

 

Проследяване на пациента

При десет дневна продължителност на Апр, лекуващият лекар извършва най-малко 3 дистанционни консултации на пациента с отразено в платформата състояние извън първоначалната. АЛ в случая не е необходим.

 

Лечение

Избира се от пакет, който включва различни групи медикаменти, подходящи за лечение на лека до среднотежка форма на КОВИД в извънболнични условия. 

 

Приключване на Апр- критерии

  1. Изтичане срока на Апр.
  2. Хоспитализация на болния чието наблюдение е започнало по Апр „Извънболнично лечение на КОВИД-19“.
  3. Летален изход.
  4.  

Бележка! Пациент може да бъде включен в Апр и в случай, че разполага с позитивиран PCR или БАТ от сертифицирана лаборатория, извършен в рамките на два дни, преди да е потърсил лекарска консултация. В този случай първоначална консултация може да бъде дистанционна като в АЛ за нея се нанасят резултатите от изследванията, които се предоставят от пациента на лекаря след приключване на Апр.

 

Заплащане

Предложената стойност е за извършената от изпълнителя на Апр дейност и не включва стойността на изследвания и лечение и е в размер, който да стимулира максимален брой колеги да се включат в реализацията на тази Апр.

 

Временната нетрудоспособност (ако е работещ пациент) се урежда от изпълнителя на процедурата.

< Назад