До БЛС и МФ с предложения на НСОПЛБ за цени, обеми и методики за заплащане на ПИМП

02.12.2010

Поставяме на вашето внимание предложения за прогнозни цени, обеми и методика за заплащане на дейностите в ПИМП за 2011г. При подготовката сме ползвали данни от „Анализ на прогнозните обеми, цени и методики за остойностяване и заплащане на дейностите и услугите в извънболничната помощ (интегриращ становищата на националните консултанти), изготвен от МФ и Писмо на НЗОК/ БЛС с изх. № 17‐01‐29 от 21.09.2010.
 

До БЛС и МФ

(.pdf, 272.79 KB)

< Назад