Повторното медицинско освидетелстване на хората с увреден слух при подновяване на свидетелство за управление на МПС /СУМПС/, като водачи на МПС категория „В“.

03.06.2021

Във връзка с постъпило писмо от г-н Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България, отнасящо се за медицинското освидетелстване на хората с увреден слух за подновяване на СУМПС за категория „В“, Ви информирам следното:

 

Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическата годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории е издадена от министъра на здравеопазването. С наредбата се определят изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства (МПС) и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и условията и редът за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от категориите по чл. 150а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.

 

Пълния текст на документа можете да прочетете тук!

< Назад