Пряко съобщение до медицинските специалисти – продукти, съдържащи 5-флуороурацил (за i.v. приложение), капецитабин и тегафур

02.06.2020

Продукти, съдържащи 5-флуороурацил (за i.v. приложение), капецитабин и тегафур:  Изследване преди започване на лечението за идентифициране на пациенти с дефицит на дихидропиримидин дехидрогеназа (DPD), които са с повишен риск от тежка токсичност.

 

Уважаеми медицински специалисти,

Притежателите на разрешения за употреба на лекарства, съдържащи 5-флуороурацил за i.v. приложение (5-FU), капецитабин и тегафур (вж. Приложение I), след съгласуване с Европейската агениция по лекарствата (ЕМА) и Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), биха искали да ви уведомят за следното:

 

Пълния текст на документа можете да прочетете тук!

< Назад