УПРАВИТЕЛЯТ НА НЗОК Е УВЕДОМИЛ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА НОРМАТИВЕН ПРОПУСК, КАСАЕЩ ЗАПЛАЩАНЕТО С ОБЩЕСТВЕН РЕСУРС НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ

08.01.2020

Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – д-р Дечо Дечев, е изпратил следното писмо до министъра на здравеопазването:

 

УВАЖАЕМИ Г-Н АНАНИЕВ,

 

Във връзка с възникнали казуси при лечението на лица над 18 години, както и зачестили напоследък запитвания от страна на различни медии и граждани, предоставям на Вашето внимание следното:

 

Към настоящия момент, съгласно Наредба № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане (Наредбата), НЗОК заплаща за деца лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. След като лицата навършат 18- годишна възраст, няма предвидена правна възможност за заплащане на лечението от страна на НЗОК. Съгласно чл. 6, т. 9 от Наредбата за лица над 18 години не се заплаща за  закупуване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

 

Изключение е направено само по отношение на децата с онкологични и онкохематологични заболявания.

 

Съгласно чл. 82, ал. 3 от Закона за здравето (ЗЗ), изречение второ: "Лечението за онкологични и онкохематологични заболявания, започнало преди навършване на 18-годишна възраст, продължава да се заплаща и след навършването на тази възраст до приключване на лечението."   Тази разпоредба е в сила от 17.12.2019 г.

 

В случаите на заплащане за лечение на заболявания по реда на Наредбата, при навършване на 18 - годишна възраст от пациента, същото се преустановява за редица заболявания и липсва алтернатива за заплащането им с публични средства. Налице е липса на правна уредба. 

 

С оглед гореизложеното, моля да бъдат предприети необходимите действия по компетентност.

 

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК:

                                                                                      Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ

 

< Назад