Нови антибиотици са одобрени от FDA

27.06.2014

FDA одобри за последните 5 седмици два нови антибиотика за лечение на тежки кожни инфекции.

 

Последният антибиотик, tedizolid phosphate (Sivextro, Cubist Pharmaceuticals), е показан за лечение на пациенти над 18 г. с остри бактериални инфекции на кожата и кожните структури, предимно няколко вида Streptococcus и метицилин резистентни Staphylococcus aureus (MRSA). 

 

Антибиотикът tedizolid  е одобрен като безопасен и ефективен въз основа на данните от 2 клинични проучвания с 1315 пациенти над 18 години с остри бактериални инфекции на кожата и кожните структури. Лечението на контролната група е провеждано с linezolid. Тedizolid е показал същата ефективност, както и linezolid.

 

Най-честите странични ефекти са гадене, главоболие, диария, повръщане и замайване. Лекарите трябва да обсъдят алтеративна терапия за пациенти с неутропения, тъй като ефективността и безопасността на tedizolid  не е проучвана при такива пациенти.

 

Sivextro се назначава еднократно дневно за 6 дни, наличен е в орална и венозна форма.

 

 

На 23 май FDA одобри антибиотика dalbavancin (Dalvance, Durata Therapeutics) за лечение на същите инфекции. Dalbavancin е липогликопептиден антибиотик за лечение на тежки кожни инфекции, вкл. MRSA.

 

Dalbavancin е показал ефективност, сходна с vancomycin в две клинични проучвания, обхващащи 1289 болни над 18 г. с тежки инфекции на кожата и кожните структури. Антибиотикът се прилага венозно.

 

Най-честите странични ефекти са били гадене, главоболие и диария, както и покачване на чернодробните проби. Необходима е корекция на дозата при пациенти с бъбречна недостатъчност.

 

 

НСОПЛБ

< Назад