Цитихолин подобрява паметта, намалява когнитивните нарушения

07.03.2013

Citicoline (в България – Somazina) може да бъде безопасно и ефективно лечение за леки съдови когнитивни нарушения, показват резултатите от ново проучване.

 

Проучването  проследява 349 пациенти над 64 години от 6 региона в Италия, които имат оплаквания, свързани с паметта, и доказателства за съдови лезии, но нямат вероятна  болест на Алцхаймер.

 

Резултатите показват, че участниците, които получават citicoline имат сигнификантно по-високи резултати при изследване на паметта чрез ММSE (Mini–Mental State Examination), които се задържат повече от 9 месеца след началото на лечението, в сравнение с участниците, които не получават лечение.  Нещо повече – нелекуваната група показва съществено намаляване на резултатите при ММSE в края на проучването.

 

Това е едно от малкото изследвания за citicoline, което продължава повече от 6 месеца” – споделя ръководителят на екипа, д-р Pietro Gareri, MD, PhD, гериатър от Ambulatory Center for Dementia в Catanzaro, Италия. „То показва важността от използването на citicoline при леки съдови когнитивни нарушения и  вероятната му роля в забавянето на прогресията на когнитивните нарушения”.

 

Д-р Garegi  отбелязва, че е бил изненадан от факта, че не само е установено подобрение в MMSE от citicoline, но и че когнитивната функция се влошава при нелекуваните в относително кратко време.

 

Това е свързано с действието на  citicoline  върху апоптозата и възможността му да потенцира невропластичността. Тъй като медикаментът представлява източник на холин за биосинтезата на ацетилхолина, той също така е свързан с холинестеразните инхибитори при деменцията на Алцхаймер.

 

Проучването е публикувано на 5 февруари 2013 г. в Clinical Interventions in Aging.

 

Памет и ежедневен живот

 

Проучването IDEALE (studio di intervento nel decadimento vascolare lieve) е отворено прооучване в 6 центъра.

 

От 349 участници, 265 получавали 500 мг citicoline 2 пъти дневно (53.9 % жени; средна възраст 79.9 г) и 84 не са получавали никакво лечение (57.2 % жени; редна възраст 78.9 г.). Всички участници  са имали 21 и повече точки при базовото изследване на MMSE и са имали ЯМР или КАТ изследване.

 

Пациентите са проследени  3 и 9 месеца след започване на лечението.

 

Първичните цели включват подобрение в MMSE , както и подобрение във функционалната зависимост, измерена чрез въпросниците Activities of Daily Living (ADL) и Instrumental Activities of Daily Living (IADL). Използван е Geriatric Depression Scale (GDS) за оценка на настроението.

 

Значителни различия

 

Докато MMSE скорът е оставал относително непроменен с времето в групата, получаваща citicoline (средно + 0.5 точки след 9-месечно лечение в сравнение с базовото изследване), при нелекуваната група се наблюдава намаление от -1.9 точки за същия период.

 

Средните стойности за трите изследвания са 22.4, 22.7 и 22.9 за лекуваната група и 21.5, 20.4 и 19.6 за нелекуваната група. Това показва сигнификантна разлика между групите при проследяването на 3 и 6 месеца.

 

Не е открита сигнификантна разлика в групите при изследването на ADL и  IADL.  Несигнификантна разлика е имало в изследването с GDS.

 

Не са докладвани значителни странични ефекти от лечението, около 5.6 % от пациентите са съобщили за временна възбудимост и непоседливост, 4.5 % са съобщили за стомашно-чревни прояви и 3.6 % са съобщили за главоболие.

 

Резултатите са окуражаващи

 

Имайки предвид механизма на действие, ние вярваме, че най-значимата полза от лечението със citicoline – активацията на биосинтезата на фосфолипиди в невроналните мембрани, - води до увеличаване на мозъчния метаболизъм и невропротективните ефекти по време на хипоксия и исхемия изглежда се натрупват при продължителна употреба” – добавя авторът.

 

Положителният ефект върху настроението вероятно произтича от увеличаването на нивата на норадреналин и допамин в мозъка.

 

Изследователите отбелязват, че са необходими бъдещи проучвания. Въпреки че резултаттите са окуражаващи, ние знаем относително малко за съдовата деменция и как да я лекуваме.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад