Ангиотензин-рецепторните блокери намаляват риска от деменция

05.11.2011

Контролирането на хипертонията с ангиотензин II рецепторен блокер (АРБ) намалява сигнификантно риска от развитие на болест на Алцхаймер (БА) и съдова деменция, показват резултати от голямо проучване в Англия, публикувано в октомврийския брой на Journal of Alzheimer's Disease.

 

В проучването е установено, че възрастните, получаващи по лекарско предписание АРБ за контрол на хипертонията, имат 53 % по-нисък риск от развитие на деменция в сравнение с другите антихипертензивни агенти. Рискът бил с 24 % по-нисък в сравнение с получаващите АСЕ-инхибитор.

 

Анализирани са данните на 9197 пациенти на възраст над 60 години с възможна или вероятна болест на Алцхаймер (5797 пациенти), съдова деменция (2186 пациенти) и друга деменция (1214 пациенти) между 1997 и 2008 година, за които има записи за антихипертензивна терапия  в базата данни на общопрактикуващите лекари в Англия. За всеки пациент, включен в проучването, са подбрани контролни поне 4 пациента, сходни по възраст и пол в сходни общи практики (39166 пациенти).

 

Резултатите показали, рискът от БА спрямо контролите при лечение с АРБ поне 6 месеца е 0.47, при АСЕИ 0.76, Подобна разлика се наблюдава и при останалите видове деменция. При анализа на пациенти, получавали АРБ и АСЕИ като монотерапия през изследвания период, се установил риск 0.63  към 1.01.

 

Резултатите не се влияят от възрастта, коморбидността и стойностите на артериалното налягане. Установена е дозо-зависима закономерност между риска за появата на БА и АРБ.

 

Днес се счита, че АСЕ участва в патобиологията на БА. Изследователите считат, че АРБ могат да прекъснат АСЕ-медиираната деградация на бета-амилоида, за разлика от АСЕ-инхибиторите.

 

Превод: НСОПЛБ

 

< Назад