Захарен диабет тип 2 и общопрактикуващите лекари - акценти от Националната научно-практическа конференция, 15-17.11.2012 г.

22.11.2012

Заболяването захарен диабет тип 2 намери значимо място в научната програма на Националната научно-практическа конференция на НСОПЛБ за 2012 г.

 

Представяне на Ръководство за поведение на ОПЛ при ЗД тип 2

 

Представено беше дългоочакваното Ръководство за поведение на ОПЛ  при захарен диабет тип 2, съвместен продукт на НСОПЛБ и водещи ендокринолози - проф. Михаил Боянов, доц. Цветелина Танкова и доц. Стефка Владева. Изцяло практически ориентирано, съобразено с последните насоки за скрининг, диагностика, лечение и вторична профилактика, както и с българската действителност, Ръководството за поведение на ОПЛ при захарен диабет тип 2 е ценно помагало в ежедневието на общопрактикуващите лекари.

 

 

Проф. М. Боянов и доц. Ст. Владева по време на презентациите

 

 

В ръководството подробно са застъпени всички аспекти на заболяването - скрининга, диагностиката, лечението - промяна в начина на живот, възможности за перорална терапия, инкретинова терапия, инсулинолечение. Отделено е внимание на съпътстващите заболявания и начина на контрол на рисковите фактори. Ценна част на Ръководството е свързана с комуникацията с пациентите с хронични заболявания, мотивацията им да започнат и да продължат лечението си, активното включване на пациентите в лечебнния процес.

 

"С това Ръководство предоставяме на колегите най-актуалната информация относно лечението на този вид заболяване, включваща терапевтични методи, алгоритми, нови медикаменти и процедури", споделя д-р Красимир Кулински, един от авторите на Ръководството.

 

          д-р Красимир Кулински

 

Всички участници в Конференцията получиха безплатен екземпляр от Ръководството за поведение при захарен диабет тип 2. Новото помагало за ОПЛ ще бъде представено и на научните форуми на НСОПЛБ през 2013 година.

 

Проф. Здравко Каменов и доц. Владимир Христов представиха съвременния алгоритъм за лечението на захарния диабет, различните подходи в зависимост от давността на заболяването, възрастта на пациентите и началните стойности на гликирания хемоглобин.

 

 

Доц. Владимир Христов и проф. Здравко Каменов

 

Акценти от презентациите

 

 

 

Ето и мненията на специалистите (Zdravennavigator):

 

Проф. Михаил Боянов за Ръководството за поведение на ОПЛ при захарен диабет тип 2:

"Ръководството е необходимо поради две причини.  Първата е, че захарният диабет е много често срещано заболяване. 8-9% от възрастното население има това заболяване, като може би още толкова имат преддиабет. Преддиабетът е състояние, което трябва системно да се лекува, тъй като още с него започват първите усложнения. И на второ място - защото профилактиките и лечението на диабета се извършват децентрализирано. Тоест, първият, който се среща с пациента е общопрактикуващият лекар. Искаме българските общопрактикуващи лекари да имат едно съвременно ръководство, прагматично, съобразено със съвременните данни, но и с нашата действителност.

 

То ще даде на ОПЛ няколко неща. Първо - улеснение при взимането на решения. Второ - известна рамка, която ще им гарантира сигурност и успеваемост при взимането на решения. И най-сетне, в случаите, в които има спорове относно поведението на лекаря, едно такова методично ръководство играе ролята на своеобразен „арбитър”, на официален документ, който те имат пред себе си.

 

Всъщност целта е с едно такова Ръководство да помогнем на всички – както на тези, които се справят доста добре, така и на тези от колегите, които нямат достатъчно информация или не обръщат достатъчно внимание на проблема.


В този смисъл квалификацията на общопрактикуващите лекари е изключително важна, защото медицината се развива много бързо през последните десетилетия. Това от една страна. От друга - общопрактикуващият лекар е човекът, който на практика управлява здравето на пациентите. Ние специалистите осъществяваме контрола в определени детайли, но не можем да управляваме цялостното здраве на пациента в смисъла, в който това може да прави общопрактикуващият лекар."

 

Проф. Михаил Боянов

 

проф. Здравко Каменов

Смисълът на съвременната терапия, ако се има предвид само лечението на хипергликемията, е удължаване на периода до настъпване, отлагане или изобщо отсрочване на късните диабетни усложнения. Основният проблем при захарния диабет е не самата повишена кръвна захар, а усложненията до които тя води. Точно това са усложненията, които инвалидизират пациентите и водят до съкращаване на живота им. Лекувайки хипергликемията не само се удължава животът на пациентите, но се повишава и качеството им на живот. ...  Счита се, че инвестициите за контрол на захарния диабет са много големи. Може до известна степен да е така, но те са много по-малко от разходите, които биха се направили за лечение на усложненията, настъпващи впоследствие – слепотата, ампутациите, бъбречната недостатъчност и сърдечно-съдовия проблем, защото от това пациентите практически загиват”

 

доц. Владимир Христов

"За общопрактикуващите лекари е важно да познават характеристиката на диабета, тъй като това ще им послужи за ориентация както при стартовото, така и при поддържащото лечение на пациентите. Те трябва да имат много точна преценка за давността на заболяването, защото има разлика в подхода. От съществено значение е също така да отчитат възрастта на пациента, защото при по-възрастните хора съществуват т. нар. коморбидни състояния, които представляват комбинация от няколко болестни процеси. Когато те се намесят модифицират въздействието на лекарствата, дори може някои медикаменти да се окажат рискови. И не на последно място бих казал, че общопрактикуващите лекари трябва да обръщат внимание на стартовата стойност на гликирания хемоглобин, който е показател за дълготрайния контрол на диабета. Колкото е по-висок той при първа среща, толкова диабетът е с по-голяма давност или е неправилно лекуван. Това съответно намалява шансовете за взимане на терапевтично решение само с един препарат и е необходимо да се прави комбинация, за да се получи бърз и добър ефект"

 

 

Пълният текст на интервюта на проф. Боянов, д-р Кулински, проф. Каменов и доц. Христов можете да прочетете в Zdravennavigator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Назад