Акценти от кръглата маса на тема: Специализация, продължаващо медицинско обучение, правила за работа в България и Израел

23.11.2012

В рамките на Националната научно-практическа конференция на НСОПЛБ в Пловдив, 15-17.11.2012 г., се състоя кръгла маса на тема: "Специализация, продължаващо медицинско образование и правила на работа в България и Израел". В дискусията активно участва проф. Песах Шварцман, общопрактикуващ лекар в Израел и регионален ръководител на ПМО, специален гост на Конференцията.

 

Проф. Песах Шварцман

 

Проф. Шварцман представи специализацията по Обща медицина в Израел, системата на ПМО, организацията на практиката и начина на работа на общопрактикуващите лекари в Израел. Отговори на множество въпроси на нашите колеги в рамките на дискусията.

 

Представяме на вашето внимание акценти от информацията, предоставена ни от проф. Шварцман. Всички ние сме запознати със практиката в България и можем да направим паралел между нашата дейност и общата практика в Израел.

 

Специализацията по ОМ в Израел продължава 4 години. От тях 15 месеца са теоретично обучение в университетски клиники; 10 месеца практически стаж във вътрешни отделения; 5 месеца практически стаж в педиатрични отделения; 2 месеца практически стаж в спешната помощ; 6 месеца тясна специализация по избор на лекаря (3 модула по 2 месеца) - офталмология, АГ, хирургия, ортопедия, неврология, УНГ и др. След приключването на теоретичното обучение и практическите стажове, специализантът по ОМ има 12 месеца стаж в собствената си практика, където е посещаван и оценяван от наставник-обучител.

 

След приключване на обучението се полага изпит в две части: част А - писмен изпит за медицинските познания на специализанта; част В - устен изпит пред комисия, в който въпросите са разпределени както следва: 50 % клиника, 25 % обща медицина, 25 % организация на практиката.

 

По време на специализацията общопрактикуващите лекари не получават допълнително заплащане и не им се осигурява заместник. Проф. Шварцман сподели, че специализацията е по-лесна в груповите практики, тъй като останалите лекари от практиката поемат работата на специализанта по време на обучението. Индивидуалните практики сами осигуряват заместник за периода на специализацията си.

 

Продължаващото медицинско обучение в Израел е координирано от Обучителен комитет. Той е натоварен с дейностите по акредитация на активностите, точкувана, регистрация на проведеното обучение, сертификация на лекарите при достигане на необходимия брой точки. В Обучителния комитет участват всички 55 медицински общности в Израел. Точки се набират от участие в конференции и конгреси; посещения на болници и клиники; курсове и workshop - след предварително одобрение от Комитета. Необходимо е лекарите да съберат 500 точки за 5 години, като точките за някои от активностите са ограничени. Например за участие в конференция с продължителност половин ден се дават 5 точки, ако конференцията продължава 1 ден - 10 точки. Лекторите получават допълнително 5-10 точки в зависимост от вида на участието си. Точки се получават от участия в клинични срещи и обсъждания, от on-line обучителни материали и др.

 

Участието на лекарите в ПМО не е задължително. Въпреки това, част от осигурителните фондове поставят като условие за сключване на договор с лекаря участие 5 ч седмично в ПМО. Лекарите, които не участват в ПМО, преминават през ресертифициране (изпит) периодично. Повечето лекари в Израел предпочитат да участват в ПМО.

 

Повечето общи практики в Израел са групови. Най-честата практика е с 3-4 лекари с по 1200-1500 пациента на всеки лекар, 2 медицински сестри и 2 администратори. По-големите практики имат и разкрити аптеки. Всички в практиката са на заплати към осигурителния фонд. Компютърната система също се заплаща и поддържа от фонда.

 

Заплащането на лекарите се формира комплексно. При наличие на 1200 пациенти, лекарят получава твърда заплата. Допълнително се заплащат суми за по-голям брой пациенти, за наличие на възрастни (над 65 г) и деца до 1 година, за наличие на хронични заболявания (диспансеризация). Общопрактикуващите лекари имат работно време - 45 часа седмично, включително 5 часа за ПМО. След края на работното време лекарите нямат ангажименти към своите пациенти, не са длъжни и да предоставят телефонния си номер. Въпреки това, при определени случаи по преценка на лекаря, той може да остави телефонния си номер на пациент за консултация в извънработно време.  Медицинското обслужване на пациентите извън работното време на практиката се осъществява безотказно в спешните центрове и клиники.

 

Общопрактикуващият лекар в Израел може да отчита 4 прегледа за 60 минути. В случай на необходимост от по-продължителна консултация (напр. при депресии, обучение на пациентите), тя се отчита като 2 консултации. Домашните посещения се калкулират по 12-15 € и се заплащат от осигурителния фонд. Общопрактикуващият лекар има пълна свобода на клинично действие - липсват задължителни консултации и изследвания, липсват лимити. Плащанията на лекарите са напълно предвидими - липсва отказ от плащания, както и санкции от страна на фондовете. Разходите, свързани със сериозни медицински грешки, се покриват от професионална застраховка, която е ангажимент на осигурителния фонд. Контролът на дейността се извършва на базата на медицинска целесъобразност на назначените изследвания и консултации. Скрининговите програми са осигурени в 100 % за всички пациенти.

 

В Израел няма здравнонеосигурени лица. Всички работещи се осигуряват на база доходите си, социално слабите се осигуряват от държавата. Минималната осигуровка е 10 € месечно. Пациентите заплащат потребителска такса в размер на 20 € за тримесечие, като нямат ограничение на броя консултации в рамките на 3-месечния период. Потребителската такса е доход на лекаря. Всички пациенти имат достъп до системата на медицинското обслужване в Израел

< Назад