Унищожителни глоби на лекари без вина

15.12.2011

ДО МЕДИИТЕ

 

УНИЩОЖИТЕЛНИ ГЛОБИ ЗА ЛЕКАРИ БЕЗ ВИНА

 

В централата на НСОПЛБ се получиха съобщения от общопрактикуващи лекари в страната за наложени унищожителни санкции от служители на регионални здравноосигурителни каси. 

 

По време на проверките не са установени нарушения, свързани с качеството и условията на извършваната медицинска помощ. Лекарите са глобявани заради технически грешки при попълването на документите и заради неявяването на пациенти на профилактични и диспансерни прегледи. Големият размер на санкциите (1000 до 1500 лв. от една проверка) се получава от мултиплицирането им за всеки дребен пропуск.

 

Независимо, че служителите на НЗОК отричат този факт, чести са санкциите, наложени на ОПЛ поради неявяване на пациента за профилактичен или диспансерен преглед.

 

Съгласно Закона за здравето пациентът подлежи на глоба в размер на 50 лв., ако не се яви на профилактичен преглед или имунизация. Факт е и задължението на НЗОК, съответно РЗОК, да информира ЗЗОЛ за техните права и задължения, вкл. правото и задължението да се явят на профилактични и диспансерни прегледи.

 

На практика обаче лечебните заведения са наказвани за неявяването на пациента на преглед  и то с 2-3 пъти по-големи суми от предвидените в Закона за здравето (до 150 лв. за всеки неявил се), при условие че в България няма правна възможност за осъществяване на принудителна медицинска помощ (профилактика и диспансеризация), нито задължение на лекарите да извършват такава.

 

Друг пример за произвол на контролните органи на РЗОК е, че отделно се налагат  глоби, ако на  неявилия се пациент не са направени кардиограма, изследвания или консултации?!? Явно контролните органи не разбират, че на пациент, който не се е явил на преглед, не могат да бъдат направени съответните изследвания и че по този начин подтикват лекарите към извършване на нарушение - отчитане на неизвършени дейности! Изводът е, че контролът в някои РЗОК е „контрол на абсурда“, а не на медицинската дейност.

 

Друга форма на произволен контрол от страна на НЗОК са глобите за несъответстващи кодове на изписани лекарства с намаление. Явно за дребните чиновници дребните пропуски са „огромни“, защото за всеки отделен дребен пропуск в номера на рецептурната книжка или в кода на заболяването се налагат на ОПЛ санкции в размер на 70 до 140 лв. В тези случаи пациентът получава необходимото му лечение, финансова щета на НЗОК няма, но глоба за лекаря има.

 

Има дори случаи, в които ОПЛ е търпи финансови санкции, защото не притежава „ясновидска“ дарба, като е изписал медикамент, нанасяйки в рецептурната книжка и рецептата съответния код без да предположи, че само 2 седмици след издаването на рецептата този код ще бъде тихомълком променен от НЗОК.

 

Няма как да избегнем някои логични въпроси и вероятни отговори.

 

Каква е ролята на лекаря? Да лекува пациента, или да угажда на безконтролни контрольори? И защо контролът на НЗОК се фиксира върху запетайките в документите, вместо върху свършената работа? Може би целта на контрола е да се изпълни планът за събиране на глоби и да се оправдае една некомпетентност от страна на проверяващите.

 

Предлагаме към НЗОК да се създаде комисия за одит и контрол на контролиращия състав. В комисията да участват представители на НЗОК, НСОПЛБ и националния консултант по Обща медицина, която да проверява законността на действията на контролните органи на НЗОК при постъпили сигнали. Същият формат може да се приложи и при СИМП и БП със съответните участници.

 

Друга мярка с положителен ефект за подобряване работата на контролните органи е да се въведе тест за компетентност на проверяващите, който да се провежда минимум веднъж на две години.

 

Копия на оригиналните документи по подадените сигнали от страната са на разположение в офиса на НСОПЛБ.

 

НСОПЛБ ще продължи да информира обществеността за произвола на служителите на НЗОК в процеса на извършване на проверки и налагане на санкции.

 

 

15 декември 2011 г., София                                                                      ЕКИПЪТ НА НСОПЛБ

 

 

< Назад