Създаване на експертни съвети към министъра на здравеопазването

02.04.2019

На основание Закона за здравето и Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на експертните съвети и на републиканските консултанти в системата на здравеопазването, със заповед № РД-01-113/01.04.2019 г. е утвърден списък на експертни съвети по медицински специалности и/или отделни медицински дейности, които ще изготвят експертни становища и ще предоставят консултации по искане на министъра на здравеопазването.

 

Във връзка с това в прикачен файл Ви можете да видите заповедта за утвърждаване на експертните съвети.

 

Дейността, правата и задълженията на експертните съвети са регламентирани в раздел II на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на експертните съвети и на републиканските консултанти в системата на здравеопазването.

 

С оглед промените в Закона за лечебните заведения, съгласно които трябва да бъде обнародвана наредба за утвърждаване на медицинските стандарти, приоритетна задача в работата на експертните съвети ще бъде подготовката на стандартите по отделните медицински специалности.

 

 

< Назад