Становище относно медицински стандарт по Ендокринология

12.12.2017

Проектът трябва да бъде основно преработен по следните причини:

 

1. Влиза в сериозен конфликт с разпоредбите на други основополагащи за функционирането на цялата система на здравеопазването наредби на МЗ- Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията в сила от 01.01.2017 г. и Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

 

2. Вменява задължителни изисквания към и разписва дейности (алгоритми за поведение) за лекари от други извън специалността „Ендокринология и болести на обмяната“, което е неправомерно (основно в част VI, VII и IX) и в голяма част от предложените дейности на практика се прави опит за изземване функциите на МЗ по отношение организация на системата на здравеопазването.

 

3. Ако бъде приет в този му вид, противно на описаното в мотивите, проектът на медицински стандарт по „Ендокринология и болести на обмяната“, би оказал и пряко и косвено негативно въздействие върху държавния бюджет (бюджетът на НЗОК е част от консолидирания бюджет) и не само върху него.

 

4. Ако се официализира от МЗ, проектът ще доведе и до ограничаване на достъпа на пациентите до медицинска помощ, както и влошаване на качеството на диспансерното наблюдение и лечението на хората със захарен диабет тип 2.

 

5. Демонстрира пълно непознаване на съдържанието на специалността Обща медицина и приложението й в практиката, както и на начина на организация и работа на системите на здравеопазване, в чиято основа са общопрактикуващите/ семейните лекари.

 

Целия документ може да видите тук!

 

Становища на регионалните сдружения на ОПЛ по проекта за медицински стандарт по Ендокринология и болести на обмяната:

 

Становище от СДРУЖЕНИЕ НА СЕМЕЙНИТЕ ЛЕКАРИ-БУРГАС

 

Становище от С Д Р У Ж Е Н И Е НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ – ХАСКОВО

 

Становище от С Д Р У Ж Е Н И Е НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ – ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 

Становище от С Д Р У Ж Е Н И Е НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ – ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

Становище от С Д Р У Ж Е Н И Е НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В СОФИЯ-ОБЛАСТ

 

Становище от СДРУЖЕНИЕ НА СЕМЕЙНИТЕ ЛЕКАРИ - ВАРНА

 

Становище на СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ- ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

Становище на  РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЕМЕЙНИТЕ ЛЕКАРИ - СИЛИСТРА

 

 

 

 

< Назад