Становище относно диференциран подход на заплащане на профилактичните прегледи

08.04.2022

Изх. № 14 / 06.04.2022 г.

ДО МЕДИИТЕ

 

В наше писмо до ПКЗ определихме макрорамката на бюджета за ПИМП за 2022 г. като реалистичен. Такъв е, защото е екзистенциален и в настоящата трудна ситуация на фона на влошаващите се икономически условия и растяща инфлация, гарантира достъпа на гражданите  до първична медицинска помощ, както и възможността на практиките за ПИМП да осъществяват дейностите си. Определените цени и обеми, съответстват на обсъжданите и предложени от нас.

Това, което считаме за погрешна стъпка е предложението за диференцираното заплащане на профилактичните прегледи на здравноосигурени лица над 18 годишна възраст, а именно:

  1. 1. за извършена профилактика на до 46% от ЗОЛ над 18 г. цената на извършените годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. е 20 лв.;

  2. 2. за извършена профилактика на над 46% до 60% от ЗОЛ над 18 г. цената на извършените годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. е 25 лв.;

  3. 3. за извършена профилактика на над 60% от ЗОЛ над 18 г. цената на извършените годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. е 26 лв.

Този подход се налага с единствен мотив – повишаване броя на обхванатите с профилактичен преглед лица.

Считаме, че не е правилно стойността на един определен вид преглед, който съдържа определени елементи, да бъде променяна в зависимост от броя на реализираните прегледи от този вид. По същество, поставянето на норматив, който не зависи единствено и само от изпълнителя, не е начин за стимулиране на увеличаване на този брой. Възможностите на всеки един ОПЛ са различни. По-малкият брой прегледи в никакъв случай не означава по-лошо качество на предоставената на здравноосигурени лица дейност, както и обратното и не е основание да бъдат оценявани по различен начин в зависимост от количеството.

Медицинските дейности са резултат от взаимодействието между лекар и пациент. В този смисъл, с цел повишаване обхвата на профилактиката ние предлагаме чрез средствата за масова информация да бъдат постоянно информирани здравноосигурените лица за възможността да преминат профилактичен преглед, както и за неговото съдържание (подготвя се в момента разширяване на дейностите); да се обяснява че е различен от прегледа по месторабота, организиран от Службите по Трудова медицина; да се припомня непрекъснато и за задължението, което има всеки гражданин според Закона за здравето (чл. 209) и Закона за здравното осигуряване (чл. 110) да премине този профилактичен преглед и санкциите, на които подлежи при неизпълнение. Рационално би било да се обсъдят стимулиращи и улесняващи  фактори за провеждане на годишния профилактичен преглед, например осигуряване на един ден платен  отпуск от работодателя в деня на провеждането- предложено от НСОПЛБ преди много години и др.

Ние, лекарите следва да осигурим възможността нашите пациенти да преминат профилактичен преглед, а тези от нас, които откажат да извършат профилактичен преглед на пациент, който ни е посетил с тази цел, да понесат съответните, разписани в НРД санкции. Но освен санкции, в правилата по НРД има разписано и ограничение за извършване на профилактичен преглед или диспансерен извън обявения график, вероятно с цел „повишаване“ на преминалите прегледа.

Ние ОПЛ обаче не разполагаме с достатъчно възможности да задължим гражданите да ни посетят, което е друга основателна причина да считаме, че новите, налагани мерки не съответстват на обявения мотив и просто е начин да се постави начало на една порочна практика на манипулация на стойността и резултатите от дейността на лекарския труд, дори това в момента да се прави с добри намерения.

 

 

София, 06. 04. 2022 г.   

За УС но НСОПЛБ

Доц. д-р Любомир Киров, дм

 

< Назад