Становище на НСОПЛБ за СУПТО

14.03.2019

 

СТАНОВИЩЕ НА НСОПЛБ

 

Относно: Приложимостта на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

 

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

НСОПЛБ оценява положително инициативата на НАП и МФ за ограничаване на сивата икономика и увеличаване на бюджетните приходи чрез подобряване на възможностите за фискален контрол.

 

От друга страна, считаме че разпоредбите на Наредба Н-18 многократно превишават целите на фискалния контрол и в системата на здравеопазването могат да засегнат здравето, правата и интересите на българските граждани, гарантирани им от европейското и българското законодателство.

 

В тази връзка изразяваме нашето безпокойство за поставянето под един знаменател на чисто търговските обекти и лечебните заведения, в частност тези за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП).

 

Интерпретацията на медицинския софтуер като СУПТО, извършена от НАП на среща с представители на УС на БЛС на 4 март 2019 г., считаме за неправилна. 

 

Медицинският софтуер се използва за формиране на здравно досие (запис), което съдържа подробна и всеобхватна информация за здравното състояние на човека. Кога и какви медицински услуги е ползвал (преглед, пролежаване в болници, резултати от изследвания, ползвано лечение, причина за смърт и др.).

 

За нас е неприемливо, здравното досие да бъде приравнявано със складова наличност или друг софтуер за управление на търговски процеси, както и лекарските ни кабинети да бъдат приравнявани на търговски обекти.

Основните ни мотиви са следните:

 

Защита на лекарската тайна и чувствителна здравна информация

 

Третирането на медицинския софтуер като СУПТО по смисъла на ЗДДС и Наредба-18 ще доведе до следните несъвместими с лекарската дейност последствия:

 

  • Органите на НАП ще имат достъп до чувствителна информация в здравните досиета без такъв достъп да е необходим за осъществявания от НАП данъчен контрол.

 

  • Нарушават се лекарската тайна, както и изискванията за достъп, обработка и съхранение на „чувствителна информация“ съгласно Регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) и българския ЗЗЛД.

 

  • Разширява се кръгът от хора и институции, извън медицинските специалисти и пациентите, които ще имат информация за здравната история на българските граждани.

 

  • Здравеопазването е част от националната сигурност на България. Разширяването на кръга лица с достъп до чувствителна здравна информация, особено такава, отнасяща се до публични и обществени личности, държавни служители, а и всички нас, създава риск и за националната ни сигурност и в частност социалната стабилност в обществото.

 

Категорични сме, че за НАП не е необходимо да има достъп до чувствителна здравна информация, за да може да осъществява функциите си по фискален контрол, особено при липса на законово уредени гаранции, отговорност и процедури за сигурността на тази информация, а и за защита правата на пациентите.

 

Невъзможност за предоставяне на медицински услуги и лечение, поради технически неизправности, свързани със СУПТО или фискалните устройства

 

При третирането му като СУПТО, спрямо медицинския софтуер ще се прилагат всички разпоредби на Наредба Н-18, включително и за блокиране на приравнения със СУПТО медицински софтуер.

 

Блокирането на СУПТО в един търговски обект защитава интересите на фиска, но по никакъв начин не застрашава здравето на гражданите, докато блокирането на медицинския софтуер блокира дейността по всяка една грижа за здравето и живота на хората.

 

Към датата на това становище, няма създаден работещ механизъм за използване на лекарския софтуер в авариен режим. Това би довело до невъзможност за предоставянето на медицинска помощ и навременно лечение на българското население, особено на места, които са трудно достъпни, или в случаите когато един лекар обслужва повече от едно населено място.

 

Несъвместимост на СУПТО с медицинския софтуер

 

Наредба Н-18 не взема предвид спецификите на организацията и софтуерното осигуряване на медицинските дейности:

 

  • Медицинският софтуер с всички негови функционалности е предназначен за извършване на медицинска дейност, а не за управление на продажби.

 

  • В много региони от страната, един и същи лекар обслужва и  преглежда множество (дори над 15) населени места, като поддържа и съответни кабинети. Наредба Н-18 не взема предвид тези често срещани ситуации.

 

  • Изискванията на Наредба Н-18 са неприложими спрямо груповите практики на лекари с едно фискално устройство, независимо от ползвания софтуер.

 

  • Изискванията за Наредбата са неприложими и спрямо индивидуални практики с едно фискално устройство, при които един и същи медицински софтуер, предназначен за практиката,  се ползва от повече от един лекар.

 

  • Прилагането на Наредба Н-18 ще доведе и до невъзможност за заместване на лекари поради изискванията за използване на конкретно СУПТО с конкретно фискално устройство в конкретен търговски обект.

 

Нашата позиция

 

Считаме, че медицинският софтуер не следва да се третира като СУПТО и спрямо него да се прилагат изискванията на Наредба Н-18 в сегашните им вид и формулировка.

 

В случай че изложените по-горе проблеми, произтичащи от прилагането на Наредба Н-18 спрямо медицинската дейност, не бъдат взети предвид, Националната Агенция за Приходите и Министерство на Финансите следва да поемат цялата отговорност за всички неблагоприятни последствия за българските граждани.

 

Официалния документ можете да видите тук!

< Назад