СТАНОВИЩЕ НА НСОПЛБ oтносно Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

14.09.2022

НСОПЛБ отново заявява подкрепата си на позицията на БЛС, представена в становище на БЛС с изх. № 107/19.04.2022 г. относно изписване на „бяла рецепта“ единствено в електронен вариант, а именно: „не подкрепя така предложените промени с Проекта, защото по този начин не се гарантират интересите на българските пациенти, а се ограничават правата на лекарите за упражняване на тяхната професия, което от своя страна ще доведе до ограничаване правата на пациентите.“

 

Считаме, че Предложената от МЗ промяна в новия Проект на Наредба 4 от 05.09.2022 г., а именно:

„§ 1. В чл. 70 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:

„Предписването на лекарствен продукт по реда на чл. 6 се извършва с рецептурна бланка на хартиен носител или с електронно предписание.“.“

 

отговаря напълно на виждането на НСОПЛБ по казуса, изложено в наше становище с изх. № 16/ 21.04.2022 г., което гласи:

 

„За нас ОПЛ единственият приемлив и работещ вариант е да остане сега съществуващата възможност  да се изписва „бяла рецепта“ в хартиен или електронен вариант“.

 

Повечето от мотивите за това са вече представени не само от съсловните, но и от организациите на пациенти, както и различни техни представители. 

 

Отново заявяваме, че с оглед на сигурност, контрол и оптимизиране на процеса, предвид спецификата на продуктите (извън вече въведените възможности), е необходимо под формата на електронна рецепта да се предписват само „зелените и жълти“ рецепти за отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

 

Официалния документ може да видите тук!

< Назад