Промени в Наредба 3 на МЗ за Основния пакет за ПИМП (Прил.1), гарантиран от бюджета на НЗОК

07.12.2018

Уважаеми колеги,

Във връзка с обсъждане на възможността от промяна в Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса в частта ПИМП, представяме на вниманието ви нашите предложения, които не бяха взети предвид при предишната промяна и настояваме да намерят място в новата Наредба, ако се редактира отново:

 

 1. II Промоция на здравето
 2.  

Съдържанието на Т. 4. „Групи с повишен медико-социален риск (обособени по възрастов, полов или друг признак групи от регистрираните в лечебното заведение лица) – идентификация на приоритетни цели и задачи.“ да се промени така:

„Групи с повишен медико-социален риск от регистрираните в лечебното заведение лица, обособени по възрастов, полов или друг признак – идентификация, промотивни дейности.

Мотиви: Става по-ясна препратката към формиране на рискови групи и промотивните дейности, свързани в тях и разписани в Наредба 8, Прил. 5.

 

 1. III. Профилактика на заболяванията
 2.  
 1. „планиране на профилактичните прегледи и уведомяване на подлежащите на профилактичен преглед лица за определеното време и място на профилактичния преглед чрез един или повече от следните начини – информационно табло, поставено на общодостъпно място в лечебното заведение, писмо, телефонен разговор, електронно съобщение и други;“да се промени така:
 2.  
 1. При възможност, планиране на профилактичните прегледи и уведомяване на подлежащите на профилактичен преглед лица за определеното време и място на профилактичния преглед чрез един или повече от следните начини – информационно табло (съобщение), поставено на общодостъпно място в лечебното заведение, писмо, телефонен разговор, електронно съобщение или други, подпомаган активно от НЗОК/РЗОК чрез изпълнение на ангажиментите и по чл.48 на ЗЗО.

Мотиви: Не е възможно да се задължат пациентите без да е съобразено мнението им. За да се повиши обхвата на профилактика е необходима гъвкавост при осигуряване на изпълнението.

В т.1.5 след сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет и злокачествени новообразувания… да се добави и други.

Мотиви: тук са фиксирани само някои от рисковите групи по наредба, а се работят всички. Възможно е да се увеличи броят им и не е необходимо да се фиксират тук.

 

 1. IV Диспансеризация
 2.  
 3. Да се добави т.3 със следния текст: „Прегледите по т. IIIи IV могат да се извършват при необходимост и взаимно съгласие и извън обявения работен график.
 4.  
 5. Мотиви: Цели повишаване обхвата на профилактичните и диспансерни прегледи и удобство за определени групи пациенти.
 6.  
 7. Контрол на инфекциозни заболявания съгласно изискванията на съответните нормативни актове

Да отпадне т. 5. „Издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.“

Мотиви: Извършените профилактични прегледи се документират в Амбулаторен лист. Извършените имунизации се осъществяват след извършване на преглед, резултатът от който, заедно с направената имунизация се отразяват в Амбулаторен лист. Дейността по издаването на  служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца не е здравна дейност, няма последващ благоприятен резултат за здравето на детето, не допринася за диагностично-лечебния процес, а е свързана с административни  процедури и касае определени категории лица със социални, а не здравни проблеми и като такава не следва да попада в пакета „здравни дейности, заплащани от НЗОК“.

 1. Водени от горните мотиви предлагаме да отпадне и частта от т.6 свързана с „Оформяне на здравно-профилактична карта/талон за здравословното и имунизационното състояние, предоставяне на данни за извършени задължителни имунизации за възрастта“.
 2.  
 3. VIII. Дейност по медицинска експертиза да отпадне т. 1. „Изготвяне на медицинско свидетелство за встъпване в брак.
 4.  

Мотиви: Медицинската експертиза във връзка с изготвяне на медицинско свидетелство за встъпване в брак се извършва  по повод желание на определено лице да влезе в определени граждански отношения и да ползва свои граждански права, а не по повод наличие на здравен проблем. В този смисъл тя е аналогична на медицинската експертиза за изготвяне на медицински свидетелство при постъпване на работа. В тази връзка считаме за неуместно с публични средства да се заплаща подобен вид дейност, вместо тези средства да бъдат пренасочени за здравни дейности с непосредствен ефект върху здравето на гражданите.

 1. Т.VIII. 3.4. подготвяне на документи и насочване за представяне пред териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК).
 2.  

Коментар: По същество, това не е медицинска дейност (диагностика, лечение, профилактика), но все пак е свързана с обработка на данни за здравното състояние с оглед комплексна оценка. Налице е аналогия с ЛКК, която за своята дейност получава заплащане от НЗОК.

Това е основание да предложим следните варианти, които да се разпишат в НРД:

 1. Дейността по 3.4 на т. VIII да се разпише и остойности като отделна дейност в НРД (заплащане за дейност, подобно на профилактика, диспансерно наблюдение, имунизации и др.).
 2. Да се изведе от основния пакет на ПИМП и да премине към ЛКК, като ОПЛ има единствено ангажимент да насочи пациента към ЛКК с бл. №6.
 3.  
 1. В т. VI. Диагностично-лечебна дейност да отпадне зачеркнатото в текста: „4.1. осигуряване на свободна проходимост на горните дихателни пътища (поставяне на въздуховод, трахеална пункция);“
 2.  

Вариант: В т.4.1. след първата скоба да се добави „с приетите в медицинската практика прийоми, в т.ч.“, след думата  въздуховод запетаята се замени с „или“, а след думата „пункция“ да се добави при необходимост/възможност“.

Мотиви: В случая, съобразно текста на т.4 става дума за „Оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна медицинска помощ или хоспитализация на пациента:“. По същество това е оказване на първа медицинска помощ. Осигуряването на свободни дихателни пътища не се осигурява само с посочените в наредбата прийоми (поставяне на въздуховод и трахеална пункция).  В много по-голяма част от случаите това е възможно да се осъществи с механични прийоми, които не са посочени в текста и чак след това ако е необходимо да се пристъпи към изискващите специална квалификация поставяне на въздуховод и особено пункция на трахеята, характерна само за няколко медицински специалности. Това прави настоящата формулировка некоректна, ограничаваща обема на възможната спешна медицинска помощ и практически неизпълнима и рискована в условията на ПИМП.

 1. Предлагаме т. IX да бъде изведена от пакета на ОПЛ и описана с обособен пакет в отделно приложение на Наредба № 3 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, за който договор да могат да сключват освен ОПЛ, дежурни кабинети, също и СИМП, ЦСМП, ЛЗБП или други структури. Предлагаме средствата за осигуряване на достъп до медицинска помощ на задължително здравноосигурените лица извън обявения работен график на практиката на ОПЛ да бъдат извадени от бюджета на ПИМП и да се разпределят по преценка на МЗ и НЗОК между тези лечебни заведения и структури, които заявят готовност да поемат този ангажимент.
 2.  

Наясно сме, че тази промяна не може да се осъществи към момента, но предлагаме да се възобнови работата на работната група към МЗ по темата.

Към момента предлагаме отстоянието на ЛЗ, с което изпълнителите на ПИМП могат да сключат договор по т. 1.3.1 и 1.3.2, както и съответният обслужващ филиал по т. 1.3.3  да се увеличи на 40 км.

Към чл. IX да се добави нова:

5. Извън случаите по т.1 Общопрактикуващият лекар може да осигури достъп до медицинските дейности по т.III и IV извън обявения си работен график на задължително здравноосигурените лица при необходимост по взаимно съгласие със ЗОЛ след предварителна уговорка със ЗОЛ.

Мотиви: Голяма част от пациентите, подлежащи на профилактични и диспансерни дейности са лица в активна възраст, за които посещението при ОПЛ в рамките на определения график съвпада с тяхното работно време и нарушава трудовия им процес. Възможността тези лица да посетят ОПЛ в подходящо за тях и извън техния работен график време е осигуряване на сериозно удобство за тях. Освен това осъществяването на част от тези планови прегледи извън обявения работен график на ОПЛ ще осигури намаляване на времето за чакане  за „острите случаи“, които ще могат да бъдат обслужвани по-своевременно. Това осигурява гъвкавост на работата на ОПЛ и до-добър достъп на пациентите.

 

Официалното писмо можете да видите тук!

< Назад