Проект за Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

13.07.2018

Уважаеми колеги,

Представяме ви следните предложения за промени към публикувания за обсъждане проект.

 

  1. В Чл. 2. (1) Обект на застраховане по задължителната застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ в лечебно заведение е професионалната отговорност на застрахованите физически лица, упражняващи медицинска професия, за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия в  (<– да се замени с от ) лечебното заведение.

 

Мотиви: Практикуването на медицинската професия не е ограничено само в рамките на лечебното заведение, а включва и извършване на дейности и извън ЛЗ – напр. при домашни посещения, оказване на спешна помощ, както и изнесени дейности по нормативно определени и/или договорни отношения. Така ще се спестят потенциални разнопосочни тълкувания от страна на застрахователите в случай на настъпило застрахователно събитие.

 

  1. В Чл. 11. е необходима съществена редакция:

(1) Лечебното заведение, в качеството си на застраховащ,

е  длъжно да уведоми застрахователя в срок от седем работни дни от:

 Отпадат т.1, т.2 и т.5.

В т.3 се променя условието както следва: узнаването писмено за предявена  към лечебното заведение претенция по повод на упражняване на медицинска професия от застрахован

Т. 4 остава непроменена – условието в нея е за писмено уведомяване

 

Мотиви: „обстоятелства” в т.1 биха могли да бъдат ежедневни ситуации и отношения, които някога могат да доведат до застрахователно събитие. Така поставен, този текст би следвало да доведе до хиляди уведомления дневно към застрахователите, свързани с евентуална хипотетична възможност от усложнения и фатален изход на заболявания, за които може да бъде предявен иск. Т.2 повтаря т.3, а т.5 буди недоумение при условие, че е налице застраховка Професионална отговорност с ангажименти по нея.

 

  1. В приложението към чл.10, ал.1 и 2 да се направи следната корекция:

Да бъдат изведени лицата, упражняващи медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи” в отделна рискова група (номерата на групите могат да се пренаредят). Към тази група могат да се добавят и други специалности – като медицински лаборант, рентгенов лаборант и т.н. За минимална годишна застрахователна сума за едно лице от тази рискова група да се определи 10 000 лв.

 

Мотиви: Дейността на медицинските сестри в първичната извънболнична медицинска помощ (респ. акушерки) се свежда в огромната си част до обработване на писмена информация и административни ангажименти в практиките на общопрактикуващите лекари. Чисто медицинската им дейност е застъпена в по-малка част и се отнася до различни видове манипулации в присъствието на лекар или назначени от лекар. Определената в проекта на Приложението минимална годишна застрахователна сума за професионална отговорност е нереално висока за медицинските сестри, попадащи в Медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“ възлиза на половината от минималната годишна застрахователна сума за лекар.

От началото на реформата не е известен случай на осъдена с парично обезщетение медицинска сестра в първичната извънболнична помощ за професионална грешка. Общото за лицата, упражняващи медицинска професия в предложената нова група е, че не извършват както лекарите евристична дейност, а са медицински лица, които изпълняват назначения и разпореждания или имат много ограничени правомощия при упражняването на професията, което чувствително намалява отговорността им. Съгласни сме с предложения и добре преценен размер на минималната годишна застрахователна сума за едно лице, посочено във втора група – 60 000 лева.

 

  1. В приложението към чл.10, ал.2 да се направи корекция относно минималния агрегатен лимит на отговорност за едно лице за всички събития за една година. Предлагаме 2 варианта:
  1. минималният агрегиран лимит на отговорност за всяка от рисковите групи да бъде опция по желание при сключването на застрахователният договор.
  2. да се намали минималният агрегиран лимит на отговорност за едно лице до двукратен размер на минималната годишна застрахователна сума .

 

Мотиви: Считаме, че минималният агрегатен лимит на отговорност за едно лице за всички събития за една година  е завишен за всички групи. Той оскъпява застраховката професионална отговорност, предполагайки висока застрахователна премия. Концепция за множество нарушения при едно лице в рамките на една година, всяко от които да инициира съдебно производство, водещо до нужда от парично обезщетение, е нелогична и липсва информация да се е случвала до момента в анализите на съдебната практика. Недопустимо е да работи медицинско лице с изобилие от нарушения за една година, а проекта предвижда такава потенция за всички лекари!

 

  1. В раздел Преходни и заключителни разпоредби да се впише допълнителен параграф (номерата могат да се пренаредят):  § 4.  Обект на договаряне, което определя застрахователната премия са условията за ретроактивна дата (но не по-малко от 3 години), лимитите в агрегат, начина на разплащане, условията по съответната медицинска специалност и заемана длъжност.

 

Мотиви: Вписването на това условия ще даде повече яснота и прецизност при изготвянето на застрахователните договори.

 

Пълния текст на писмото можете да видите тук!

< Назад