Проект на МЗ за методика за лечение и неговото заплащане на пациенти с КОВИД в извънболничната помощ

20.08.2021

Проект на Методика за допълнение на Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка

 

§ 1. Създава се раздел „Специални условия за заплащане на комплексна медицинска услуга от изпълнители на първична или специализирана извънболнична медицинска помощ“ със следното съдържание:

 

„СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА КОМПЛЕКСНА МЕДИЦИНСКА УСЛУГА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПЪРВИЧНА ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 

11. На изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ или специализирана извънболнична медицинска помощ се заплаща за работа при неблагоприятни условия за лечение на здравноосигурени лица (ЗОЛ) с потвърден КОВИД-19,  съответно поставена основна диагноза с код U07.1, верифициран в Националната информационно система за борба с КОВИД 19, с лека или лека към средна степен на тежест на заболяването, при наличие на следните условия:

 

а) в лечебното заведение работят ОПЛ, лекари със специалност „Вътрешни болести“, Кардиология, Гастроентерология, Енодкринология, Ревматология, Хематология, Нефрология, Пневмология и фтизиатрия, „Детски болести“, „Ушно-носно гърлени болести“ и „Инфекциозни болести“;

 

б) лечебното заведение за първична извънболнична медицинска помощ обслужва ЗОЛ, включени в регистъра на съответния ОПЛ или при инцидентни посещения на ЗОЛ извън неговия регистър, а лечебното заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ обслужва самонасочили се ЗОЛ;

 

в) извършен/и до 3 /три/ един неприсъствен и два присъствени прегледа/и на ЗОЛ в рамките на 10 календарни дни, от датата на доказване на заболяването;

 

г) назначени следните изследвания при преглед на пациента: ПКК, CRP, ALAT, креатинин, рентгенография на гръден кош и бял дроб, фибриноген, микробиологично изследване на гърлен секрет, носен секрет, храчка (при  необходимост и по преценка на лекуващия лекар);

 

д) прегледът и назначените изследвания се отразяват в амбулаторен лист като посещение за консултация и се включват в ежемесечния електронен отчет на съответния лекар, осъществил дейността, по реда на НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г.

 

Здравноосигурените лица имат право на комплексната медицинска услуга по този раздел, предоставена му само от един изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ или специализирана извънболнична медицинска помощ.

 

За изследванията по буква „г“ изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ или специализирана извънболнична медицинска помощ получават допълнителна стойност на медико-диагностичните изследвания по реда Правилата по чл. 3 от ЗБНЗОК за 2021 г.

 

11а. За извършен и отчетен преглед се заплаща на изпълнител на първична или на специализирана извънболнична медицинска помощ по реда на т. 11 сума в размер на 25,00 лв.“

 

За завършена и изпълнена  амбулаторна процедура се приема за изпълнена при: извършен ПСР/БАТ и лабораторни изследвания - не е задължително извършването на образно изследване и/или терапия.

< Назад