Преговорите за НРД 2012 продължават на ниво УС на БЛС-НС на НЗОК

14.12.2011

На 1.12.2011 г. се състоя първата среща между УС на БЛС и НС на НЗОК за договаряне на текстовете по НРД 2012. От страна на ПИМП освен двамата представители в УС на БЛС - д-р Чинарска и д-р Еленски, участваха и д-р Атанас Пелтеков и д-р Виктория Чобанова.

 

По време на преговорите бяха обсъдени промените в текстовете на НРД, по които не е постигнат консенсус на ниво експертни срещи. В протокола от преговорите са отразени както приетите текстове, така и тези, които остават за обсъждане в рамките на НС на НЗОК след допълнителни становища, изискани от НС на НЗОК. Основни спорни моменти по време на преговорите бяха предложенията на групата за СИМП, свързани със свободния достъп до консултативна помощ и възможността за работа на ОПЛ в други лечебни заведения. За обсъждане на следващ етап остана дейността на ЛЗ във връзка с експертизата на трудоспособността, текстове в НРД, свързани с регулацията на медицинските дейности.

 

На 2.12.2011 г. продължи обсъждането на текстовете на НРД 2012 г.  в специалната част - ПИМП, СИМП и БП. Прието беше да можем да използваме разпечатани образци на формулярите за първоначален, временен и постоянен избор на лекар, както и да ги предаваме в сканиран вариант в отчетните дни през портала на НЗОК (ще бъде необходимо време за осигуряването на тази възможност).  Прието беше да имаме възможността сами да назначаваме ВСД в рамките на диспансерното наблюдение. Приети бяха текстове в НРД, облекчаващи обмена на документи с РЗОК и разширяващи възможностите за електронна комуникация с НЗОК с тенденция за въвеждане на пълно дистанционно отчитане на ИМП (без посещение в РЗОК).

 

Преговорите по текстовете на НРД се протекоха в конструктивен дух. УС на БЛС оказа пълна подкрепа и съдействие за приемане на текстовете, свързани с дейността в ПИМП и договорени на съвместната среща ПИМП-СИМП.

 

На 5 декември се състоя среща с НС на НЗОК за цените и обемите на медицинските дейности. За ПИМП се уточниха обемите. Разглеждането на цените остана за четвъртък, 8.12.2011  г.

 

На 8.12.2011 г. преговарящите от ПИМП (както и от останалите сектори - СИМП, БП, МДД) останаха изненадани от цените и обемите, представени от НС на НЗОК, въпреки договорените на 5.12.2011 г. обеми на медицинските дейности. Не се постигна договореност за цените на дейностите в ПИМП.

.

Прието беше предложението на СИМП за повишаване на цената на направление МЗ-НЗОК № 6 на 5 лв, при което СИМП приеха дейността по експертизата на временната и трайната нетрудоспособност да остане по сегашния ред.

 

На 11.12.2011 г. в НЗОК се състояха срещи между експертите на НЗОК и групите за СИМП и за ПИМП за разглеждане на приложенията към НРД на експертно ниво. Промяна ще има в амбулаторния лист - добавен е чек-бокс с текст "Желая да бъда диспансеризиран/да продължа диспансерно наблюдение при лекар – специалист" във връзка с промените в Наредба 40. В рецептурната книжка ще има повече място за вписване на диагнози на пациентите и дати на вписване и заличаване на диагнозите в регистъра на рецептурните книжки (промяната е по искане на НЗОК).  Прието беше ОПЛ да назначава терапията за диагнозите E04, G54, I12, I13; за I48, I49,I50, I73, J444.8, K74, M45, N11, N18 не се взе решение, т.к. част от медикаментите по тези диагнози са с протоколи.

В Приложение 11 експертите на НЗОК поискаха хладилникът да бъде задължителен за всеки адрес на практиката. Работната група не се съгласи. В декларацията по Приложение 11 бяха вписани актуални текстове във връзка с промените в Наредба 40 и сроковете за известяване на НЗОК при промени в декларираните обстоятелства.

В Приложение 13 срокът за изпълнение на дейностите по диспансерното наблюдение се фиксира като календарна година. Отразени са промените в Наредба 40 във връзка с провеждането на диспансерното наблюдение при заболявания, които могат да бъдат диспансеризирани при ПИМП и при СИМП. Работната група срещна сериозна съпротива от страна на експертите от НЗОК за въвеждане на клиничния принцип за консултация със СИМП (при необходимост, а не по график, както е сега), за намаляване на броя ЕКГ при диспансерното наблюдение на болните с хипертония и стенокардия. За допълнителни разчети и решение от Надзорния съвет останаха исканите от ПИМП ежегодни консултации с офталмолог за диабетиците и въвеждането на общ базов пакет изследвания при наблюдението на най-честите хронични заболяваания, диспансеризирани в ПИМП.

Вписано беше предложението ни в Приложение 14 освободени от такса да бъдат само пациентите с намалена работоспособност над 71 %. Решение ще се вземе на НС след съобразяване с мнението на представителя на пациентските организации.

 

Днес, 12.12.2011 г. се състоя среща с Дирекция Бюджет и финанси на НЗОК с цел да се обсъдят възможностите за намаляване на заложените обеми дейности и завишаване на цените на дейностите. Срещата завърши със съгласие за частично намаляване на заложените за 2012 г. диспансерни прегледи и покачване на цената на диспансерния преглед.  За коригиране на другите цени не остана финансов ресурс. Имаме уверенията, че разчетите ще бъдат представени на НС на НЗОК, който ще вземе окончателно решение за цените на дейностите в сряда.

 

Днес, 14.12.2011 г. към 21.30 ч все още не е завършило заседанието на Надзорния съвет на НЗОК. Не е изпратен работният вариант на НРД. В петък, 16.12.2011 г. ще се състои среща между УС на БЛС и НС на НЗОК за окончателно договаряне на текстовете в НРД и приложенията. Материалите от срещите ще бъдат качени на сайта веднага щом бъдат получени.

 

Протокол - работен вариант на НРД - 1.12.2011 г.

(.doc, 286 KB)

Работен вариант на НРД - 2.12.2011

(.doc, 550.5 KB)

Протокол - приложения на НРД

(.doc, 55.5 KB)

< Назад