Отговор от МЗ на писмо на НСОПЛБ относно Електронна идентификация на пациентите

16.01.2023

Във връзка с повдигнатите във Вашето писмо въпроси, бих искал да Ви уведомя следното:

 

Към настоящия момент достъпът на гражданите до Националната здравноинформационна система (НЗИС) се реализира съгласно изискванията на Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги, а именно посредством използването на квалифициран електронен подпис (КЕП) и облачен КЕП. Предвид чувствителността на здравната информация в НЗИС Министерство на здравеопазването счита, че тя и достъпът до нея следва да бъдат защитени с най-висока степен на защита, какъвто е КЕП.

 

Министерство на здравеопазването е запознато с текущата разработка на Министерство на електронното управление на мобилно приложение за идентификация и след неговото въвеждане в експлоатация същото ще бъде интегрирано и към НЗИС.

 

Съгласно чл. 25, ал. 2 от Наредба № Н-6 от 21.12.2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система (обн., ДВ, бр. 103 от 2022 г.), достъпът за служебни цели до информацията в здравните записи от здравното досие се осигурява въз основа на съгласие на лицето, за което те се отнасят, което се дава по един от следните начини:

 

1. чрез заявяването и подписването му от лицето онлайн чрез КЕП в здравноинформационния уеб портал на системата www.his.bg;

 

2. чрез заявяването и подписването му от лицето във формата на електронен документ с КЕП, генериран от информационната система на лечебното или здравното заведение, което изпълнява дейност по отношение на лицето;

 

3. чрез заявяването и подписването му от лицето чрез техническо средство за полагане на електронен подпис (електронна писалка, таблет, който пренася подписа в цифров вид върху електронен документ и подписът може да се приравни на саморъчно положен такъв, и др.); необходимо е лицето да подпише в лечебното или здравното заведение изричното си съгласие за ползването на този електронен подпис в отношенията между страните и за равностойността му на саморъчния подпис;

 

4. посредством генериран от НЗИС и изпратен на посочен от лицето телефонен номер еднократен код, който се посочва от лечебното или здравното заведение в съгласието, създадено като електронен документ, и има силата на положен електронен подпис от лицето; необходимо е лицето да подпише в лечебното или здравното заведение изричното си съгласие за ползването на този електронен подпис в отношенията между страните и за равностойността му на саморъчния подпис;

 

В горните случаи електронният документ се изпраща до системата като електронен здравен запис.

 

5. чрез заявяването и подписването му от лицето на хартиен носител пред медицински или немедицински специалист, който изпълнява дейност по отношение на лицето в лечебно или здравно заведение; при техническа възможност подписаното съгласие се сканира и се изпраща до системата като електронен здравен запис, а в останалите случаи наличието му в лечебното или здравното заведение и съдържанието му се отбелязват в електронното здравно досие на гражданина.

 

По силата на чл. 14, ал. 4 от наредбата когато нормативен акт изисква гражданинът да удостовери свое изявление или да изрази свое съгласие с подписа си  върху медицински документ, при издаването му като електронен документ за нуждите на НЗИС за полагането на подписа от лицето се прилага съответно чл. 25, ал. 2.  Прегледът на пациент задължително се удостоверява от него в НЗИС по един от посочените в чл. 25, ал. 2 начини.

 

Компетентните институции продължават действията си в процеса по изграждане на електронно здравеопазване в страната, в това число като предприемат фактически и правни промени, съобразно необходимостта от такива. 

 

Пълния текст на писмото можете да видите тук!

 

< Назад