Нашата позиция

Становище на НСОПЛБ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

18.01.2023
Уважаеми колеги,
 

В отговор на писмо от КЗ с Изх. № КЗ-48-353-10-6 представяме на вниманието ви предложения за изменение и допълнение на Закона за здравето, подготвени от УС и НС на НСОПЛБ.

Отговор от МЗ на писмо на НСОПЛБ относно Електронна идентификация на пациентите

16.01.2023

Във връзка с повдигнатите във Вашето писмо въпроси, бих искал да Ви уведомя следното:

Към настоящия момент достъпът на гражданите до Националната здравноинформационна система (НЗИС) се реализира съгласно изискванията на Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги, а именно посредством използването на квалифициран електронен подпис (КЕП) и облачен КЕП. Предвид чувствителността на здравната информация в НЗИС Министерство на здравеопазването счита, че тя и достъпът до нея следва да бъдат защитени с най-висока степен на защита, какъвто е КЕП.

Становище на НСОПЛБ относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите

13.01.2023

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието ви предложения за промени в обсъжданата наредба, подготвени от УС и НС на НСОПЛБ.

Отговор от МЕУ на писмо на НСОПЛБ относно Електронна идентификация на пациентите

12.01.2023

Съгласно чл.22, ал.1 от ЗЕУ българските граждани и дългосрочно пребиваващите чужденци - получатели на електронни административни услуги и автори на електронните изявления, се идентифицират по ред, определен със закон, освен ако със закон се допуска предоставяне на административна услуга без идентификация. Към момента, това е Законът за електронна идентификация (ЗЕИ), който урежда национална схема за електронна идентификация, в рамките на която средствата за електронна идентификация се издават от държавата.

Отговор от НОИ на писмо на НСОПЛБ относно Необходимите промени в нормативните документи във връзка с внедряването на „Електронен амбулаторен лист“ (Е-АЛ).

12.01.2023

Уважаеми колеги, 

Националният осигурителен институт (НОИ) подкрепя електронизацията в системата на здравеопазването, с цел подобряване на качеството на медицинската помощ, повишаване ефективността на здравната система, както и бърз достъп до необходимите данни.

СТАНОВИЩЕ на НСОПЛБ oтносно Проект на решение на Народното събрание за приемане на Национална здравна стратегия 2030

05.01.2023

Уважаеми колеги,

В Национална здравна стратегия 2030, която за краткост ще наричаме Стратегия, са заложени неотменни цели, към които всяко едно общество следва да се стреми и са валидни за всяка една система на здравеопазване.

Становище на НСОПЛБ относно Приключването на Фаза 2 от проекта за разработка и внедряване на Националната здравно информационна система (НЗИС)

18.12.2022

Уважаеми колеги, 

През последните почти 3 години бяха поставени толкова дълоочакваните и важни основи на електронното здравеопазване в България чрез електронизиране на основните медицински документи в работата ни.

 

СТАНОВИЩЕ на НСОПЛБ относно: Необходимите промени в нормативните документи във връзка с внедряването на „Електронен амбулаторен лист“

08.12.2022

Уважаеми колеги,

Е приложения файл ще можете да видите официалното становище на НСОПЛБ, което днес бе изпратено до МЗ, КЗ, МЕУ, КЕУ, БЛС, НЗОК, НОИ и Информационно обслужване АД.

Писмо от НСОПЛБ относно Електронна идентификация на пациентите

06.12.2022

Уважаеми колеги,

Предстои обнародване на дългоочакваната наредба за функционирането на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Анализът на последните текстове в проекта на Наредбата показва, че не е обърнато необходимото внимание на електронната идентификация на гражданите, както и други проблеми.

ПИСМО НА УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК ДО ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА НС

24.11.2022